Inklusionsundersøgelse 2017

Alle_160 2013 3 15 DLF Utterslev 066
Alle medlemmer af Helsingør Lærerforening, har modtog 16.januar 2017 en mail fra os, med et individuelt link til DLF's landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om inklusionsopgaven i folkeskolen.

Baggrund for undersøgelsen

Ekspertgruppen for et inklusionseftersyn af folkeskolen afleverede i maj 2016 en rapport til ministeren. Ekspertgruppen var nedsat af ministeren og havde fået til opgave at identificere hovedproblemer og komme med anbefalinger til praktiske implementeringer.

Rapporten ”Afrapportering af inklusionseftersynet” (pdf) indeholder 98 anbefalinger, der er rettet til ministerier, kommuner og skolernes ledelse. Det er foreningens vurdering, at rapporten giver kredsene en fornyet mulighed for at drøfte den lokale indsats med lokalpolitikere og forvaltning med henblik på at skabe bedre rammer for undervisningen og for medlemmernes arbejdsforhold.

Ekspertgruppen peger på, at der er stor forskel på den indsats, der har været igangsat i kommunerne, og der derfor er mange forskellige udviklinger i gang. Samtidig bliver der peget på, at sammenfaldet af omstillingen til øget inklusion, folkeskolereformen og ændringerne i lærernes arbejdstid har givet mange modsatrettede krav, som ofte ender hos lærerne. Der kan derfor være behov for at få skabt en status på, hvor langt man i den enkelte kommune er med at skabe rammer for, at alle elever udvikler sig fagligt og socialt og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber, samt hvilke justeringer der er behov for.

 

Processsen

Danmark Lærerforening har udarbejdet en spørgeramme, hvor der bl.a. bliver spurgt ind til nogle af de indsatser, som ekspertgruppen anbefaler. Kredsen har taget udgangspunkt i spørgerammen og har indledt drøftelser med både Børne- og uddannelsesudvalgets formand, Christian Donatzky, samt Helsingør kommune, repræsenteret ved direktør Marianne Hoff Andrsen, og chef for Center for Dagtilbud og skole, Rikke Reiter. Alle tre parter har tilføjet spørgsmål til den oprindelige spørgeramme, så vi tager hensyn til de lokale forhold. Vi har har også aftalt at vi følger op på resultaterne i fællesskab.

Spørgerammen blev udsendt til medlemmerne 16.januar og sidste frist for at svare er 30.januar. Herefter vil resultaterne blive analyseret og behandlet af kredsstyrelsen, inden de præsenteres for medlemmerne og øvrige interessenter.

Kredsen har aftalt med Donatzky, at vi fremlægger analyserapporten for et samlet B&U-udvalg i løbet af foråret.