Ledelsesstruktur

Alle_099 2013 06 04 DLF Skole 009
I den følgende tekst, skrevet af kommunaldirektør Bjarne Pedersen, kan du læse grundlaget for den nye ledelsesstruktur på kommunens skoler

Vedr. ny organisering af folkeskolerne (0. – 9. klasse) i Helsingør Kommune - ledelsesgrundlag


Byrådet vedtog den 23. januar 2012 en ny organisering af folkeskolerne (0. – 9. klasse) pr. 1. august 2012:


Helsingør Skole

der har følgende afdelinger

Snekkersten Skole

der har følgende afdelinger:

Espergærde Skole

der har følgende afdelinger:

Skolen ved Kongevej

Skolen ved Rønnebær Alle

Grydemoseskolen

Helsingør Byskole

Borupgårdskolen

Tibberupskolen

Skolen ved Gurrevej

Snekkersten Skole

Mørdrupskolen

NordvestskolenEspergærdeskolen

Nygård Skole

Hornbæk Skole og Hellebækskolen (afdeling Hellebækskolen og afdeling Apperupskolen) fortsætter som selvstændige skoler, men i et forpligtende samarbejde. På Hellebækskolen er der kun én SFO med 2 huse.

Tikøb Skole fortsætter som selvstændig skole, men i et samarbejde med Espergærde Skole.

Med byrådets beslutning om at ændre skolestrukturen og antallet af skoledistrikter fra 13 til 6 skoledistrikter vil Helsingør Kommune frem over have 5 skoler på 0. – 9. klassetrin og 1 skole på 0. – 6. klassetrin, som hver især driver undervisning og skolefritidsordning (SFO) på i alt 16 undervisningssteder.

Skolernes interne ledelsesorganisering

Det efterfølgende ledelsesgrundlag træder i kraft pr. 1. august 2012 og beskriver hvilke stillinger, der skal være på skole- og daglig pædagogisk lederniveau i skoleåret 2012/13. Fra og med skoleåret 2013/14 kan skolelederen i samråd med sit ledelsesteam og områdelederen for skoleområdet forme andre ledelsesniveauer på skolen.

Skolelederforeningen og BUPL synes at ledelsesgrundlaget er et godt overgangspapir, der har naturlig fokus på drift og økonomi. På den lange bane vurderer organisationerne, at det er nødvendigt at ledelsesgrundlaget udvides til at være mere fremadrettet, således at det kommer til at indeholde en vision for moderne teamledelse, der afspejler den ny struktur. Organisationerne vil blive indbudt til en drøftelse herom.

Hornbæk Skole og Tikøb skole fortsætter uændret.

Skolelederen er skolens øverste leder. SFO lederen er underlagt skolelederen, men forestår i øvrigt ledelsen af den samlede SFO ved skolen.

Undervisningssiden på de 3 nye skoler og Hellebækskolen er organiseret som følger:

 1. Skoleleder
 2. 1 daglig pædagogiske leder (DPL) på hvert undervisningssted (1 er udpeget til souschef)
 3. Øvrige ledelsespersoner benævnes pædagogiske afdelingsledere.
Med hensyn til SFO er organiseringen:
 1. 1 SFO leder pr. skole
 2. 1 SFO afdelingskoordinator på hvert undervisningssted (uanset antal huse) med SFO aktivitet. Afdelingskoordinatoren har samtidig det umiddelbare koordinationsansvar for 1 SFO-hus
 3. 1 SFO koordinator i SFO-huse ud over det som afdelingskoordinatoren varetager.

Skolens ledelsesteam har ansvaret for den strategiske-, personalemæssige- og pædagogiske ledelse. Det betyder, at ledelsesteamet lægger den overordnede vision og retning for hele skolen i samarbejde med skolebestyrelse og alle medarbejdere via MEDudvalg og pædagogisk råd.

Ledelsesteamet er derfor i hinandens fravær ledere for hele skolen, og skal således være tydelige og professionelle i deres eget team i forhold til deres visioner, målsætninger og strategier. Dette emne uddybes til skoleåret 2013/14 jf. bemærkningerne fra BUPL og Skolelederforeningen.


Målet med den nye struktur og de ledelsesmæssige opgaver er blandt andet:

 1. At skolerne får en størrelse, der gør dem fagligt og økonomisk bæredygtige.

Der er indgået aftale mellem center for Dagtilbud og Skole og den enkelte skole med
henblik på afvikling af gæld over en fastlagt periode. Skolerne er forpligtet på at udarbejde økonomiske handleplaner, der sikrer, at gæld er afviklet inden for den aftalte periode.

2. At der på alle skoler skabes udviklende pædagogiske og faglige miljøer. Dette skal ske med  
fokus på de skolepolitiske indsatsområder, den inkluderende praksis og fagligt løft.

    I skoleåret 2012/13 prioriteres:

Elevernes udbytte af undervisningen af særligt matematik og dansk skal øges. Målet er, at afgangsprøveresultaterne i fagene ligger over landsgennemsnittet.

De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal øges. Frem til næste kvalitets-rapport fokuseres der på to områder med en særlig indsats på Helsingør Skole: 

 • Resultaterne i læsning på alle klassetrin, hvor målet er, at forskellen mellem sikre og delvist sikre etsprogede og tosprogede læsere formindskes. Det handler om at hæve niveauet for de usikre læsere.
 • Afgangsprøveresultaterne i dansk læsning og i matematik problemløsning     forbedres med gns. ½ karakter.

3.  At få sat det bedste i spil i respekt for ”de gamle skoler” (praksis, særlige aktiviteter og perspektiver, værdier og holdninger) og samtidig have modet til at udfordre etablerede vaner og traditioner og vise vejen på en måde der engagerer og er attraktivt.

4. At sikre en sikker drift af skolen som helhed – drift som i forståelse af økonomi, faglighed, personalekultur mm.

Ledelsesgrundlaget vil blive evalueret i foråret 2014.

Jobprofil for skoleleder

Ansvarsområde

Skolelederen har ansvaret for:

 • I overensstemmelse med folkeskolelovens § 45 at være øverst ansvarlige leder for den administrative og pædagogiske ledelse samt ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelse og Byråd.
 • Varetagelse af den strategiske ledelse på områder som pædagogik, personale, økonomi og administration.
 • At der på alle undervisningssteder skabes udviklende pædagogiske og faglige miljøer
 • Den personalemæssige ledelse.
 • At sikre en god relation og godt samarbejde internt med skolens øvrige ledelse, medarbejdere, forældre og bestyrelse og eksternt med forvaltningen, øvrige skoleledere og andre samarbejdspartnere.
 • At tegne en tydelig profil af skolen.
 • Overordnet økonomisk styring for hele virksomheden og derigennem at opnå en effektiv styring.
 • At disponere inden for den samlede budgetramme som fastlægges af Byrådet indenfor rammerne af den vedtagne økonomiske politik. Herefter har lederen fuld overførelsesadgang mellem budgetkonti. Selvom budgettet er sammensat ud fra nogle bestemte budgettildelingsparametre er virksomhedslederen ikke bundet heraf og kan disponere anderledes, hvis lederen mener, at det bedst tjener skolen og dens brugere.
 • At uddelegere ledelsesopgaver og skabe samhørighed på tværs af undervisningsstederne i skolen.
 • Gennem sin ledelse at sikre, at der i skolens ledelsesteam sammentænkes pædagogisk udvikling med en økonomisk ansvarlighed, gennem brugen af teamets forskellige kompetencer.
 • I overensstemmelse med ledelsesgrundlaget at sikre skolens ledelsesteams optimale virke og udvikling samt sikre, at der er den rette vifte af kompetencer i ledelsesteamet og at opgaverne distribueres herefter.
 • At opnå en effektiv styring af den betydelige større ressourcevolumen, og derved også opnå større potentialer af både effektiviseringer og rationaliseringer i tilrettelæggelse af skolens virke.
 • At spille en central rolle i forhold til det samlede skolevæsen og være strategisk rådgivende og i samspil med Dagtilbud og Skole omkring udvikling og drift af skoleområdet og kommunen som helhed.

Jobprofil for SFO-leder

Ansvarsområde
SFO-lederen har ansvaret for:

 • Implementering af skoleledelsens fælles visioner og mål.
 • Den pædagogiske udvikling af SFO’en, herunder arbejdet med de pædagogiske lærerplaner, samt mål og indholdsbeskrivelsen.
 • Bidrage/medvirke til løsning af de fælles strategiske ledelsesopgaver på skolen.
 • At SFO er en del af den hele skole.
 • Varetagelse af den strategiske ledelse i SFO’en på områder som pædagogik, personale, økonomi og administration.
 • Den personalemæssige ledelse på SFO-området.
 • At uddelegere ledelsesopgaver og skabe samhørighed på tværs af SFO-aktivitetssteder-ne i skolen.
 • Overordnet økonomisk styring for SFO-delen.
 • I jobbet at have evnen til at få sat det bedste i spil i respekt for ”de gamle SFO’er” (praksis, særlige aktiviteter og perspektiver, værdier og holdninger) og samtidig have modet til at udfordre etablerede vaner og traditioner.
 • At fastholde og skabe en faglig bæredygtig - og en økonomisk bæredygtig skole, samt at udnytte den synergi, der er mellem de ”gamle SFO’er”. Det drejer sig om undervisningstilbud og aktiviteter, arbejdsformer, organisering, traditioner, værdier mv.
 • At sikre en god relation og godt samarbejde internt med skolens øvrige ledelse, medarbejdere, forældre og bestyrelse.
 • At tegne en tydelig profil af SFO’en.
 • Deltage i skolebestyrelsens møder efter aftale med skolelederen og skolebestyrelsen.

 

Jobprofil for daglig pædagogisk leder for undervisning

Stillingsbeskrivelse for daglig pædagogisk leder

Den daglige pædagogiske leder (DPL) har den daglige pædagogiske ledelse, varetager administrative opgaver på undervisningsstedet, og indgår på den måde som en del af skolens ledelse. Heraf følger, at det er DPLs ansvar, at bistå og understøtte skolelederen i varetagelsen af de samlede ledelsesopgaver på skolen.

DPL varetager den daglige kontakt til elever, forældre og ansatte på det pågældende undervisningssted, og er ansvarlig for opfyldelsen af de mål, der er sat for undervisningen på stedet.

DPL kan under ansvar for skolelederen – og efter konkret delegation - tillægges ansvar for varetagelse af tværgående strategiske, pædagogiske, personalemæssige og økonomiske/-administrative ledelsesopgaver, som rækker udover de basisfunktioner, som omfatter undervisningsstedet.

Ud fra et helhedsorienteret perspektiv bidrager DPL til, at de overordnede målsætninger ndfries, og at der tænkes i helheder og sikres dialog.

DPL skal igennem sin ledelse medvirke til at skabe den attraktive arbejdsplads. Det kræver en tillidsbaseret og anerkendende ledelsesstil, der inviterer og motiverer til arbejdet med udviklingen af det enkelte undervisningssted gennem inddragelse af lærere og pædagoger.

DPL refererer til skolelederen.

DPLs hovedansvarsområder er følgende:

Pædagogisk ledelse:

Medansvar for konkrete afgørelser vedrørende skolens elever.

Ansvar for skole/hjem samarbejde, herunder forældreinformation og forældrekontakt på undervisningsstedet.

Samarbejde med skolens øvrige undervisningssteder og institutioner.

Bidrage til at udvikle skolens pædagogik ved at bakke op om og tage initiativ til forsøgs- og udviklingsarbejde samt sikre opfølgning/ evaluering på eget undervisningssted.

Holde sig ajour med den pædagogiske, administrative og lovgivningsmæssige udvikling på folkeskoleområdet bl.a. gennem deltagelse i kurser m.v.

Personaleledelse:

Medvirke ved udarbejdelse af forslag til timefordelingsplan, arbejdsfordelingsplaner.

Planlægning af arbejdstid for undervisningsstedets ansatte indenfor den ramme, der er besluttet i skolebestyrelsen og efter aftale med skolelederen.

Sammensætning og udvikling af medarbejderteam på undervisningsstedet.

Sikre bedst mulig trivsel for undervisningsstedets medarbejdere, herunder løbende personlig kontakt og konfliktløsning.

Udviklings(MUS)- og teamsamtaler på undervisningsstedet, herunder forslag til efteruddannelsesplaner for berørte ansatte efter aftale med skolelederen.

Medvirke ved ansættelse og afskedigelse af fastansatte og vikarer på undervisningsstedet.

Bevilling af tjenestefrihed efter gældende retningslinjer.

Daglig sikkerhedsleder for undervisningsstedet.

Daglig sikkerhedsleder for matriklen.  Beskrives efterfølgende

Strategisk ledelse:

Bidrage/medvirke til løsning af de fælles strategiske ledelsesopgaver på skolen.

Deltage i koordination og udvikling af skolen ved deltagelse i skolens ledermøder.

Medvirke ved udarbejdelse af handleplaner, årsberetninger, informationsskrivelser mv.

Deltage i skolebestyrelsens møder efter aftale med skolelederen og skolebestyrelsen.


Økonomisk/administrativ ledelse:

Varetage de daglige administrative opgaver på undervisningsstedet efter aftale med skolelederen.

Ansvarlig for udarbejdelse af undervisningsstedets budget inden de rammer, der er besluttet i skolebestyrelsen og efter aftale med skolelederen.

Ansvarlig for opfølgning af undervisningsstedets budget og regnskab efter aftale med skolelederen.

Medvirke til løsning af fælles administrative ledelsesopgaver på skolen.

 

Jobprofil for pædagogisk afdelingsleder

Stillingen kan indeholde undervisningstid.
Ansvarsområde

Den pædagogiske afdelingsleder har ansvaret for:

Den daglige drift i varetagelsen af matriklens kerneopgaver.

Personaleledelse i forhold til medarbejdere, der refererer direkte til den pædagogiske afdelingsleder.

At sikre en god relation og godt samarbejde med skolens øvrige ledelse, medarbejdere, forældre og børn.

Jobprofil for SFO-afdelingskoordinator

Arbejdsopgaver for SFO-afdelingskoordinator:

SFO-afdelingskoordinatoren har den daglige pædagogiske ledelse, varetager administrative opgaver på et SFO-aktivitetssted, og indgår på den måde som en del af skolens ledelse. Heraf følger, at det er SFO-afdelingskoordinatorens ansvar, at bistå og understøtte SFO-lederen i varetagelsen af de samlede ledelsesopgaver på stedet.

SFO-afdelingskoordinatoren varetager den daglige kontakt til elever, forældre og ansatte ved SFO-aktivitetsstedet, og er ansvarlig for opfyldelsen af de mål, der er sat for SFO på stedet.

SFO-afdelingskoordinatoren kan under ansvar for skolelederen og SFO-lederen – og efter konkret delegation - tillægges ansvar for varetagelse af tværgående strategiske, pædagogiske, personalemæssige og økonomiske/-administrative ledelsesopgaver, som rækker udover de basisfunktioner, som omfatter stedet.

Ud fra et helhedsorienteret perspektiv bidrager SFO-afdelingskoordinatoren til, at de overordnede målsætninger indfries, og at der tænkes i helheder og sikres dialog.

SFO-afdelingskoordinatoren skal igennem sin ledelse medvirke til at skabe den attraktive arbejdsplads. Det kræver en tillidsbaseret og anerkendende ledelsesstil, der inviterer og motiverer til arbejdet med udviklingen af det enkelte SFO-aktivitetssted gennem inddragelse af lærere og pædagoger.

SFO-afdelingskoordinatoren refererer til SFO-lederen.

SFO-afdelingskoordinatorens hovedopgaver er:

Pædagogisk ledelse:

Forestå den daglige pædagogiske ledelse af SFO-aktivitetsstedet efter aftale med SFO-lederen, herunder pædagogisk rådgivning og sparring i forhold til SFO-aktivitetsstedets ansatte.

Planlægning, tilrettelæggelse og opfølgning af det daglige pædagogiske arbejde, herunder evaluering af forløb, kvalitet og resultater i eget SFO-aktivitetssted.

Medansvar for konkrete afgørelser vedrørende skolens elever.

Ansvar for SFO/hjem samarbejde, herunder forældreinformation og forældrekontakt i eget SFO-aktivitetssted.

Samarbejde med skolens øvrige SFO-aktivitetssteder og distriktets daginstitutioner.

Bidrage til at udvikle SFO’ens pædagogik ved at bakke op om og tage initiativ til forsøgs- og udviklingsarbejde.

Holde sig ajour med den pædagogiske, administrative og lovgivningsmæssige udvikling på området bl.a. gennem deltagelse i kurser m.v.

Personaleledelse:

Medvirke ved udarbejdelse af forslag til arbejdsfordelingsplaner.

Planlægning af arbejdstid på stedets ansatte.

Sammensætning og udvikling af medarbejderteams i SFO-aktivitetsstedet.

Sikre bedst mulig trivsel for SFO-aktivitetsstedets medarbejdere, herunder løbende personlig kontakt og konfliktløsning.

Udviklings- og teamsamtaler på eget SFO-aktivitetssted, herunder forslag til efteruddannelsesplaner efter aftale med SFO-lederen.

Medvirke ved ansættelse og afskedigelse af fast ansatte og vikarer på SFO-aktivitetsstedet.

Bevilling af tjenestefrihed efter gældende retningslinjer.

Daglig sikkerhedsleder for matriklen.  Beskrives efterfølgende

Strategisk ledelse:

Deltage i koordination og udvikling af skolen.

Medvirke ved udarbejdelse af handleplaner, årsberetninger, informationsskrivelser mv.

Økonomisk/administrativ ledelse:

Varetage de daglige administrative opgaver på SFO-aktivitetsstedet efter aftale med SFO-lederen.

Ansvarlig for udarbejdelse af SFO-aktivitetsstedets budget inden de rammer, der er besluttet i skolebestyrelsen og efter aftale med SFO-lederen.

Ansvarlig for opfølgning af SFO-aktivitetsstedets budget og regnskab efter aftale med SFO-lederen

Medvirken til løsning af fælles administrative ledelsesopgaver på skolen.

 

Jobprofil for koordinator

Stillingen indeholder børnetid.
Ansvarsområde

Koordinatoren har ansvaret for:

Den daglige drift i varetagelsen af SFO-husets kerneopgaver

Personaleledelse i forhold til medarbejdere, der refererer direkte til koordinatoren.

At sikre en god relation og godt samarbejde med skolens øvrige ledelse, medarbejdere, forældre og børn.