LØN & VILKÅR Arbejdstid

Administrationsgrundlag 2017-2018

Han4
Helsingør Lærerforening og Helsingør kommune har indgået et nyt administrationsgrundlag. Med til ændringerne hører en fast årsnorm for de næste 4 år, aftalte feriekalendere for de næste 4 år og en præcisering om afklaring af vilkårene ved afvikling af folkeskolens prøver, samt vilkårene ved deltidsbeskæftigelse. Grundlaget har virkning fra 1.august 2017.

Administrationsgrundlaget - historisk

I skoleåret 2014-2015 havde lærerne fast tilstedeværelse og en lederstyret pulje. De rigide rammer gav ikke lærerne bedre muligheder for samarbejde, hverken internt lærerne imellem eller eksternt i samarbejde med andre faggrupper eller interessenter. Forberedelsen svandt ind til en rest i forhold til de øvrige opgaver og den fastlagte forberedelsestid kunne helt forsvinde, hvis der skulle foregå noget andet i det planlagte tidsrum. Blandt andet de 35 timers tilstedeværelse var med til, at fleksibiliteten i arbejdstidstilrettelæggelsen forsvandt. Dette krav blev opgivet med administrationsgrundlaget 2015, men betød hverken færre opgaver eller sikring af tid til bestemte opgaver. Siden har vi også fået indarbejdet mulighed for mere fleksibilitet, opgørelse af arbejdstiden og løsnet op for muligheden for at at lokale fortolkninger af begrebet tilstedeværelse. Men også dialog og involvering i planlægningen på skolerne er væsentlig og derfor en del af administrationsgrundlaget fortsat.

De erfaringer vi i tidligere år har fået med administrationsgrundlagets virkning har tydeligtgjort et forsat behov for forandringer på flere områder. I år har vi derfor sat fokus på årsnormen, fastlæggelse af skoleåret, og herunder vores ferie, mere end blot et år frem i itiden, samt vilkår ved deltidsansættelse, samt ved afvikling af Folkeskolens prøver.

Forandringer

Kalendere

Med en fast årsnorm er arbejdsmængden hen over årene mere jævn, end med en flydende norm. Vi har derfor aftalt en fast norm for de kommende 4 skoleår på 1679,8 nettotimer. Det betyder også at vi får fordelt 0-dage og ferie jævnt, og ikke får arbejdsår, der er styret af ydre faktorer som skudår, placering af helligdage mv. Der er aftalt følgende:

Fast bruttonorm og gennemsnitlig nettoarbejdstid

Børnehaveklasseledernes/lærernes årlige bruttoarbejdstid er ifølge konkret optælling i kalenderen variabel. Dog anlægges lønnen i henhold til § 8 i L409, således at timelønnen beregnes som 1/1924 af årslønnen inkl. funktions- og kvalifikationsløn (på udbetalingstidspunktet). Derfor oplever vi i udgangspunkt, at det er tanken at bruttonormen ligger fast. Med fradrag af 9 helligdage, her af 3 flytbare, 5 ugers ferie, samt et variabelt antal 0-dage (16-18 dage årligt) er antallet af nettoarbejdstimer varierende:

 

Skoleår   Bruttotimer    Nettotimer 
17/18   1931,4   1679,8
18/19   1931,4   1679,8
19/20   1938,8   1687,2
20/21   1924,0   1672,4

 

Alligevel er parterne er enige om, at der arbejdes med en gennemsnitlig nettoarbejdstid på 1679,8 time over en 4 årig periode, af hensyn til en enkel og smidig administration.

Kalenderne for de kommende 4 skoleår vedlægges som bilag.

Deltidsansættelse

Flere af vores medlemmer oplevede i forbindelse med overvejelser om deltidsansættelse, manglende tydelighed om vilkår og rammer for en timenedsættelse. Hvordan ville deltiden 'smitte af' på deres arbejde?

Det har vi i dette års administrationsgrundlag forsøgt at sætte fokus på, ved at indskærpenødvendigheden af en rammesættende dialog mellem ledelse og medarbejder. I afsnittet 'Antal arbejdsdage' står følgende:

Ved tilrettelæggelsen af arbejdet for medarbejdere med nedsat arbejdstid, bør der så vidt muligt tages hensyn til begrundelsen for den nedsatte arbejdstid. Det bør afspejles i undervisningsdelen, at man er deltidsansat. Dette gælder også ved aldersreduktion eller frikøb. Der henvises i øvrigt til bilag 2 – Dialogværktøj om opgaveoversigten.

Hvori det så fremgår:

Det skal fremgå af opgaveoversigten, hvad der er aftalt i forbindelse med deltidsansættelse, således at medarbejderen kan se, hvordan opgavemængden placeres og justeres i henhold til beskæftigelsesgraden.

Vi håber dette vil bidrage til at tydeliggøre vilkårene ved deltidsansættelse og hører meget gerne om jeres kommende erfaringer med de nye tiltag.

Afklaring af vilkårene ved folkeskolen prøver

Ved afvikling af folkeskolens prøver har det desværre vist sig meget svært at sætte rammer for lærernes arbejde. Ofte har lærerne ikke vidst hvilke betingelser arbejdet skulle udføres under, hvilket gav usikkerhed og var udfordrende for arbejdsmiljøet. Derfor er vi blevet enige med centeret om følgende passus:

Lærere, der skal gennemføre mundtlige udtræksprøver som eksaminator eller censor, skal samtidig med tildelingen af arbejdsopgaven i dialog med lederen afklare vilkårene for dette arbejde. Vilkårene afklares inden for rammerne af Lov 409, underbilag 2.1 § 7 stk.2

Som det fremgår henvises til L409, hvor der står:

§ 7 Stk. 2

Lærere i folkeskolen og i ungdomsskolens heltidsundervisning, der skal gennemføre mundtlige udtræksprøver som eksaminator og censor ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, kan afregnes for opgaven på to måder:

a. Opgaven medregnes i arbejdstiden, jf. stk. 1.

b. Opgaven betales med en særlig timetakst, hvorved tiden til opgaven holdes uden for arbejdstidsopgørelsen. Timetaksten udgør 191,00 kr. (31/3 2000-niveau) pr. time. Timetaksten er pensionsgivende for overenskomstansatte, dog undtaget overenskomstansatte lærere, som har ret til tjenestemandslignende pension.

Det er dermed inden for disse to muligheder vilkårene skal afklares.

Du kan læse hele administrationsgrundlag 2017-2018 her og finde alle bilag her