LØN & VILKÅR Arbejdstid

Arbejdstidsaftale 2019

Aftale1
8.april 2019 blev dagen hvor Helsingørs lærere og børnehaveklasseledere igen, efter mere end 5 års fravær, har fået en lokal arbejdstidsaftale. 'Aftalen bygger i høj grad på gensidig tillid, og nu må tilliden stå sin prøve', udtaler Vera Sandby Hansen i en pressemeddelelse.

Formålet med aftalen

Ny aftale om arbejdstiden mellem Helsingør Kommune og Helsingør Lærerforening giver rammer for god undervisning, der sikrer høj faglighed og et godt undervisningsmiljø for eleverne, præget af høj trivsel. Med aftalen tilføres ekstra midler til skoleområdet. Aftalen betyder, at der fra skoleåret 2019/2020 bliver et loft over, hvor meget undervisning den enkelte lærer og børnehaveklasseleder kan have.

Formålet med den nye arbejdstidsaftale er overordnet set at skabe de bedste betingelser for løsning af kerneopgaven. Aftalen skal desuden sikre et sundt arbejdsmiljø, samt medvirke til at understøtte folkeskolerne som attraktive arbejdspladser præget af høj medarbejdertrivsel.

Indholdet

Parterne er enige om, at der for at understøtte de bedste betingelser for løsningen af kerneopgaven skal være et rimeligt forhold mellem lærernes og børnehaveklasselederes undervisningstimetal og tiden til andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Der aftales derfor et årligt maksimalt undervisningstimetal på 795 timer/år pr. fuldtidsansat lærer, svarende til gnsn. 26,5 lektioner pr. uge, og 835 timer/år pr fuldtidsansat børnehaveklasseleder, svarende til gnsn. 27,8 lektion pr. uge. Loftet rummer alle undervisningsopgaver omfattet af det udvidet undervisningsbegreb. 

'Helsingør Lærerforening glæder sig over en lokal arbejdstidsaftale for lærerne, som vi mener også vil blive til gavn for eleverne i Helsingør Kommune. Set i lyset af de givne rammer, hilser vi loftet for undervisningsforpligtelsen velkommen. Der ud over har det været afgørende for os, at der i aftalen er en spirende anerkendelse af at lærernes behov for forberedelsestid respekteres. Aftalen bygger i høj grad på gensidig tillid, og nu må tilliden stå sin prøve', siger Vera Sandby Hansen, formand for Helsingør Lærerforening. 

Ud over et maksimalt undervisningtimetal er der en 'spirende anerkendelse af at lærernes behov for forberedelse respekteres' og med aftalen er hver enkelt lærer også sikret tid til individuel forberedelse.

Således er det aftalt, at

Alle lærere skal derfor som udgangspunkt have mulighed for at placere 2 x 1,5 times individuel forberedelse[1] pr. uge som en del af den samlede forberedelsestid. Hvis det af hensyn til skolens samlede opgaveløsning er nødvendigt at inddrage denne forberedelsestid, kan læreren gå i dialog med lederen om anden mulighed for forberedelse med henblik på at sikre muligheden for forberedelse.

[1] Den individuelle forberedelse dækker den enkelte lærers forberedelse. Læreren vælger selv, om det sker alene eller i samarbejde med andre medarbejdere.

Arbejdstidsaftalen skal endvidere:

  • understøtte lærernes mulighed for at forberede, gennemføre og efterbehandle undervisningen, så den lever op til folkeskolens formål og kompetencemålene i fagene
  • underbygge lærernes muligheder for at opretholde og styrke kvaliteten i undervisningen
  • sikre rammerne, således at samarbejdet med kolleger og øvrige samarbejdspartnere kan lykkes
  • sikre rekruttering og fastholdelse af lærere, så eleverne oplever kontinuitet i undervisningen
  • medvirke til at rette særlig opmærksomhed på nyuddannede lærere og deres arbejdsvilkår, samt modtagelsen af nye kollegaer
  • sikre et sundt arbejdsmiljø og understøtte folkeskolerne som attraktive arbejdspladser med trivsel 

Tillid og dialog

Formand for Helsingør Lærerforening Vera Sandby Hansen udtaler endvidere:

'Det er klart min vurdering, at denne aftale er en forbedring i forhold til de nuværende vilkår.  Lærere og børnehaveklasseledere er dog stadig afhængige af, at deres undervisningsopgaver og øvrige arbejdsopgaver fordeles så deres samlede arbejdsopgave modsvarer den arbejdstid de har til rådighed. Tillid og dialog mellem parterne er omdrejningspunktet i denne, såvel som den central forligstekst. Det øgede samarbejde mellem tillidsrepræsentant og skoleleder vil forhåbentlig bidrage til større åbenhed omkring og indsigt i skoleårets planlægning, herunder opgavefordelingen.

Formand for Børne- og uddannelsesudvalget, Gitte Kondrup (A), der også tilstede ved dagens pressemøde havde denne kommentar til den nye aftale. 'Folkeskolen er krumtappen i vores sanfund. Med denne aftale begynder vi at tage de første skridt i den rigtige retning af at genopbygge et samarbejde mellem parterne. Det er ekstremt vigtigt for mig og væsentligt at vi nærmere os hiinadne og giver lidt begge parter. Det har taget sin tid, men hellere end god aftale, end en hurtigt aftale. 

Borgmester Benedikte Kiær var også tilfreds. 'I konstitueringsaftalen sendte C og A et klokkeklart signal om, at vi ønskede at lærerne igen fik en lokal arbejdstidsaftale. Den kan vi sætte hak ved i dag!'. 

Center for Dagtilbud og skole, Rikke Reiter, mener 'vi et kommet et godt stykke tættere på hinanden. Det vækker tillid og gavner samarbejdet om skolerne i Helsingør'.

Aftalen gælder fra 1.august 2019 og skal dermed indgå i planlægningen af kommende skoleår.

Du kan læse aftalen i sin fulde længde her