LØN & VILKÅR Arbejdstid

Lokalaftale 2012-2013

Medlemsmoede

LOKALAFTALE


SKOLEÅRET 2012/2013 - HELSINGØR KOMMUNE

Version 08.03.2012

Forord

I folkeskolen er der tradition for, at den enkelte medarbejder tillægges en stor grad af frihed og selvstændighed i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af skolens pædagogiske arbejde. Arbejdstidsaftalen 2005 for lærere og denne lokalaftale ændrer ikke ved denne frihedsgrad, men den udtrykker både krav og forventninger til et øget samarbejde om og med eleverne.  

Der er enighed mellem parterne om:  

 • Formålet om, at arbejdstidsaftalen skal understøtte folkeskolelovens intentioner om kvalitet i undervisningen. 
 • Princippet om, at arbejdet tilrettelægges på en måde, som er administrativ enkel, og som giver lærerne/ lærerteamet et professionelt råderum i et system med totalrammestyring samtidig med at vi fastholder et fælles skolevæsen baseret på mål-, ramme-, værdi- og kulturstyring.

 Lokalaftalen skal desuden understøtte et arbejdsmiljø, der bygger på tillid, retfærdighed og samarbejde.   I øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til Arbejdstidsaftale 05 for lærere.  

Parterne er derfor enige om, at aftaler skal bygge på:

 • Øget samvær mellem elever og lærere opprioriteres gennem det udvidede undervisningsbegreb
 • Fleksibel planlægning af skoleåret
 • At det er muligt at fortsætte/ indføre den skemaløse skole
 • At lærerne får stort råderum til planlægning og udførelse af arbejdet indenfor den tildelte arbejdstid
 • Smidig og enkel administration
 • Størst mulig udlægning af kompetence i alle led  

Helsingør, den  8/3 2012
Helsingør Lærerforening - Vera Sandby Hansen
Helsingør Kommune - Lene Tetzlaff-Petersen          

01. Skolevæsenets målsætning

Parterne er enige om, at arbejdstidsaftalen skal understøtte folkeskolelovens intentioner om kvalitet i undervisningen.  

Parterne er derfor enige om at tage udgangspunkt i de centrale aftaleparters notat: ”En skole på vej” der er en generel beskrivelse af skolens daglige undervisning. Bilaget drøfter lærerrollen, undervisningsbegrebet, organiseringen og lederrollen. Disse elementer indgår i drøftelserne sammen med f.eks. målene for undervisningens indhold og struktur, lærersamarbejdet (f.eks. arbejdet i team), skole/ hjemsamarbejdet, skoleledelse, skolens fysiske rammer, elevtalsudviklingen samt handleplaner.  

Vedr. planlægningen af skoleåret er parterne enige om, at grundlaget for den pædagogiske aktivitet er:

 • Arbejdstidsaftalen, bilaget om ”en skole på vej”*
 • Helsingør Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
 • Helsingør Kommunes budgetbeskrivelse 2012 – 2015 for budgetområde 13, skoler 
 • Helsingør Kommunes politikker på området
 • Værdigrundlag for ledelse i Helsingør Kommunes skolevæsen
 • Den kommunale inklusionsstrategi med deraf følgende lokale strategier og udmøntningsprocesser. (Strategien forventes udarbejdet i 2012).
 • Den af Byrådet vedtagne handleplan på baggrund af kvalitetsrapporten.  

* Vedr. ”En skole på vej” er parterne enige om, at drøftelsen på skolen om disse forhold er en forpligtelse for ledelsen, men at tillidsrepræsentanterne også har en forpligtelse til at sørge for, at drøftelsen gennemføres.

02. Skolevæsenets ressourcer

Den pædagogiske målsætning kombineres i forhandlingerne med en drøftelse af den ressourcemæssige ramme og parterne er enige om, at der tages udgangspunkt i de gældende budgetvilkår.

03. Helhedsaftaler

Skoleleder og tillidsrepræsentant har mulighed for at indgå helhedsaftaler i henhold til Arbejdstidsaftale § 7 stk. 6.
               

04. Overordnede generelle aftaler for skoleårets planlægning

Parterne er enige om, at alle kommuneakkorder fastlægges i forbindelse med skoleårets planlægning, og at de ikke reguleres i løbet af året, hvis elevtallet ændrer sig i op- eller nedadgående retning.  

Parterne er enige om følgende aftaler:


04a. Arbejdstid

Parterne er enige om, at der arbejdes med nettoarbejdstid på 1672,4 for skoleåret 2012/2013.


04b Elevplaner 

Aftalen om minimumsmodel for elevplaner fastholdes. Der skal gives tid, hvis opgaven udvides.


04c Feriebestemmelserne

Principperne i lokalaftalen for 2010/11 videreføres.   Ferien placeres således, at 4 uger i skoleåret 2012/13 afvikles i uge 27, 28, 29, 30 samt en uge i uge 42. Parterne opfordrer til, at den 6. ferieuge afholdes i uge 7.


04d Frikøbte organisationsvalgte

I henhold til bemærkninger til arbejdstidsaftalens § 5.


04e Klasselærere

Parterne enige om, at tilbagefaldsreglen i Arbejdstidsaftalen, bilag 1, afsnit 1 gælder. Der sker altså ikke en ændring af klasselærerfunktionen i forhold til tilbagefaldsreglen. Dette indebærer, at der ikke skal aftales funktionstillæg for opgaven. Der kan aftales tillæg.

Det er aftalt, at klasselærere inkl. børnehaveklasseledere i klasser med 24 elever eller flere elever uafhængigt af beskæftigelsesgraden tillægges 10 ekstra timer i individuel tid, således at puljen hedder 375+10 for lærere og 320+10 for børnehaveklasseledere.

04f Kontaktlærere for tosprogede elever

Til varetagelse af arbejdet som kontaktlærere for tosprogede elever, afsætter skolen den nødvendige tid. Kontaktlærertimerne tildeles en lærer med særlig tilknytning (og gerne med uddannelse inden for tosprogsområdet) til undervisning i dansk som andetsprog og til skolens tosprogede elever.

Kontaktlæreren koordinerer arbejdet omkring de tosprogede elever samt arbejdet med de mere langsigtede opgaver.  
Disse opgaver kan eksempelvis være:

 • Udarbejder i samarbejde med ledelsen hold til dansk som andetsprog
 • Koordinerer og vejleder lærerne vedr. tolkning og oversættelser
 • Opbygger og vedligeholder materialesamling på tosprogsområdet
 • Erfaringsudveksler med øvrige kontaktlærere for tosprogede elever
 • Videreformidler div. skrivelser og skemaer til elever, forældre og lærere fra bl.a. konsulenterne på området  

Opgaverne løses i samarbejde med konsulenterne på området.


04g Kursusdeltagelse

Der henvises til bilag 1.


04h Lejrskoler o.l.

Parterne er enige om, at tilbagefaldsbestemmelsen i bilag 1 til Arbejdstidsaftalen pkt. 5 gælder.


04i Overarbejde

Parterne er enige om, at der som udgangspunkt ikke skal planlægges med overarbejde. Pålagt overarbejde ud over den aftalte årsnorm bør så vidt muligt undgås.

Parterne er enige om en overtidsbetaling på 1,5 time pr. overtime for de første 30 overtimer og 2,25 time pr. overtime derudover. I dette beløb er afregnet for alt, dog ikke for undervisningstillæg.

I forbindelse med aftale om overarbejde skal der indgås en skriftlig aftale om afvikling af dette.


04j Frikvarterer og pauser

Der er aftalt en akkord på 100 timer + 8,2 minutter pr. undervisningstime.

Tiden kan fx anvendes til

 • tilsyn med elever, herunder tilsyn med spisning
 • gårdvagter
 • til- og afrigning i forhold til undervisningen
 • overlevering ansatte imellem
 • ad hoc møder
 • rekreative formål
 • transport mellem undervisningsafdelinger og skolernes lokaler i øvrigt 

I pauseakkorden er medregnet tid til, at lærerne/børnehaveklasseledere fra 0. – 6. klassetrin er i undervisningslokalet 5 minutter før 1. lektion starter. Alle lærere er forpligtet til at være i klassen ved lektionsstart.

 

 

04k Prøve og censorvirksomhed

Parterne er enige om timetildeling som angivet i bilag 2. Der henvises i øvrigt til protokollat 4 i Arbejdstidsaftale 05.

 

 

04l Pædagogisk servicecenter

Parterne er enige om, at det pædagogiske servicecenter bør være åbent (og principielt med bemanding) hele skoledagen. Åbningstid og administrationstid aftales lokalt på den enkelte skole. Åbningstid afregnes som undervisningstid.  

Skolebibliotekarens individuelle tid benyttes bl.a. til følgende opgaver,  forberedelse og efterbehandling af blandt andet:

 • planlægning af kurser for - og besøg af - elever.
 • udvælgelse af materialer i forbindelse med elevernes undervisning, herunder klassebesøg på skolebiblioteket planlægning
 • udvælgelse af materialer til læsekurser
 • planlægning og evaluering i forbindelse med features, tema- og studieuger
 • forberedelse og evaluering i forbindelse med projektopgaver og projektarbejde
 • tilrettelæggelse af aktiviteter på biblioteket
 • egen forberedelse og efterbehandling til møder i fx fagudvalg, fælleskommunale og lokale materialeudvalg mv., herunder koordinering af indkøb i forhold til skolens øvrige materialesamling
 • egen forberedelse og efterbehandling af forældrearrangementer, bestyrelsesmøder mv.
 • forberedelse af undervisningsforløb, hvor skolebibliotekaren samarbejder med klassens lærer(e) om undervisningen

Skolebibliotekarens selvstændige faglige ajourføring fx:  

 • de forskellige nye undervisningsmidler på markedet
 • undervisningsmaterialer på Uddannelseshuset og Amtscentret for undervisning
 • boglige, audiovisuelle og elektroniske undervisningsmidler bøger, der kan bruges til frilæsning for eleverne

 

04m Rejser, der udføres som en del af tjenesten

Parterne er enige om, at tilbagefaldsbestemmelsen i bilag 1 til Arbejdstidsaftalen pkt. 3 gælder.

04n SSPK-kontaktlærere

Til varetagelse af arbejdet som SSPK-kontaktlærere jf. bilag 3, afsætter skolen den nødvendige tid, herunder den nødvendige tid til kommunale møder i SSPK-regi.

 

 

04o Tillidsrepræsentanter

Til skolerne

 • Tikøb Skole
 • Hellebækskolen (2 afdelinger)
 • Hornbæk Skole
 • Helsingør Skole (5 afdelinger)
 • Snekkersten Skole (3 afdelinger)
 • Espergærde Skole (4 afdelinger)
 • 10. klasseskolen

 
tildeles tillidsrepræsentanterne 80 timer pr. undervisningsafdeling + 4,9 time pr. årsværk ved skolen.

Timepuljen på den enkelte skole fordeles af og mellem de valgte TR-repræsentanter, således at den koordinerende TR (en af de valgte) tildeles tid til denne funktion. Resten af tiden fordeles under hensyntagen til skolens og undervisningsafdelingernes tarv.

Det er aftalt, at Bregnehøj og Familiecenter Løvdal samlet har en TR med en tildeling i alt på 80 timer + 4,9 timer pr. årsværk.  

Kommuneakkorden er til fuld og endelig afregning.  

Parterne er enige om, at der tildeles særskilt tid til MED-arbejdet. Det er aftalt, at der på skoler med 3 eller flere afdelinger kan tildeles særskilt tid til MED-arbejdet til op til to tillidsrepræsentanter.

Parterne er enige om funktionsbeskrivelsen for tillidsrepræsentanterne, der er angivet som bilag 4.  

Vedrørende TR’s kompensation for undervisningstillæg beregnes som i følgende eksempler:  

Eksempel 1:
  
Skole med 30 fuldtidsstillinger som lærere og børnehaveklasseledere, TR-akkord: 227 timer  
Kompensation:
Lærer på ”Ny løn”:227 x gældende uv-tillægssats x 90 %
Lærer på ”gl. løn”:227 x gældende uv-tillægssats x 90 %  

Eksempel 2:  
Skole med 50 fuldtidsstillinger som lærere og børnehaveklasseledere. TR-akkord: 325 timer  
Kompensation:
Lærer på ”Ny løn”:325 x gældende uv-tillægssats x 90 %
Lærer på ”gl. løn”:325 x gældende uv-tillægssats x 90 %


 

04p Transportakkord

Parterne er enige om transportakkorden til Center for undervisning, Uddannelseshuset, Danmarks Pædagogiske Universitet og svømmehal som angivet i bilag 5.  

Det skal bemærkes, at de angivne transporttider er tur/retur til de pågældende steder, og at tidsangivelsen er decimaltal.

 

 

04q Undervisningstillæg

Når der udbetales undervisningstillæg for en arbejdsopgave kan der ikke udbetales akkordtillæg for samme opgave jfr. Arbejdstidsaftalen §13, stk. 2 – bemærkninger. Parterne er enige om hvilke aktiviteter, der defineres som undervisning og dermed udløser undervisningstillæg. Se bilag 6.


04r Praktikaftale

Der henvises til bilag 7


05. Specielle aftaler 

 

05a Familiecentret Løvdal/HeldagsskoleFamiliecentret Løvdal følger arbejdstidsaftalen og lokalaftalen  

Lærerne følger den i lokalaftalen aftalte nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med skolens leder og TR.  

Lærerne varetager undervisningen og de opgaver, der knytter sig hertil på Løvdalskolen herunder samarbejde med pædagoger og deltagelse i fælles aktiviteter.  

Udviklingstid: Pædagogerne på Familiecenter Løvdal kan deltage i aktiviteter, der er omfattet af lærernes udviklingstid. Denne aftale er indgået under hensyntagen til Familiecentrets daglige arbejde og danner ikke præcedens for andre tilfælde af pædagogers deltagelse i aktiviteter, der er omfattet af lærernes udviklingstimer.

Særlige tillæg: Lærerne ved Løvdalskolen får tillæg efter overenskomsten § 5, stk. 5 (heldagsskoletillæg). Skolen er ikke omfattet af overenskomsten § 5, stk. 6 (specialklassetillæg).  

05b Bregnehøj – Den Lokale Behandlingsskole (LBS)

Lærerne følger den i lokalaftalen aftalte nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med skolens leder og TR.

Lærerne varetager undervisningen og de opgaver, der knytter sig hertil på LBS herunder samarbejde med pædagoger og deltagelse i fælles aktiviteter.  

Udviklingstid: Pædagogerne på Bregnehøj kan deltage i aktiviteter, der er omfattet af lærernes udviklingstid. Denne aftale er indgået under hensyntagen til Bregnehøjs daglige arbejde og danner ikke præcedens for andre tilfælde af pædagogers deltagelse i aktiviteter, der er omfattet af lærernes udviklingstimer.

Særlige tillæg: Lærerne ved LBS får tillæg efter lønaftalens § 5, stk. 5 (heldagsskoletillæg). Skolen er ikke omfattet af overenskomsten § 5, stk. 6 (specialklassetillæg)  

Ferieaftale: Arbejdet i LBS er et integreret undervisnings- og behandlingstilbud. Lærerne ved LBS afholder ferie de 3 uger, skolen har lukket i sommerferien og ugen mellem jul og nytår. Den øvrige ferie efter aftale med skolens ledere. Lærerne har ret til at afholde den sidste ferieuge i sammenhæng.  

05c Arbejdstidsaftale for tale-/ hørelærere

Der henvises til bilag 8.  

06. Fortolkningsudvalg

Der nedsættes et udvalg bestående af:

 • repræsentant(er) for Center for Dagtilbud og Skole
 • repræsentant(er) for Helsingør Lærerforening 

Udvalget skal være første instans ved uenighed om fortolkning af aftalerne, idet udvalget som fornemste opgave har at forlige eventuelle modparter i konkrete sager. Udvalget kan træffe afgørelser.  

Arbejdet foregår i møder som aftales, når der er behov herfor.   Det er aftalt, at det i forbindelse med sager, hvor tillidsrepræsentant og skoleleder har fremsendt deres uenighedspapir, hurtigst muligt skal være aftalt, hvornår der kan afholdes møde i fortolkningsudvalget.

Center for Dagtilbud og Skole indkalder til møde. Det tilstræbes, at der skal være indkaldt senest 14 dage efter modtagelse af uenighedspapiret. Det godkendte referat udsendes til samtlige skoleledere og tillidsrepræsentanter.

07.  Aftalens varighed

Aftalen gælder for skoleåret 2012/13.
Genforhandling af den lokale arbejdstidsaftale påbegyndes primo januar måned 2013.    


Bilag 1. Eksempler på kursus- og skoleudviklingsforløb  
Eksempler på kursusforløb under skoletid:

1.    Uddannelseshuset tilbyder kurser for lærere af 4 timers varighed. Indholdet kan være en introduktion til nye metoder, (f.eks. processkrivning, storyline-metoden) eller foredrag om pædagogiske emner (f.eks. børn af psykisk syge forældre, incest o.lign.) Kurserne finder sted kl.13- 17. Lærerne vælger selv mellem kursustilbuddene. Deltagelse kræver skolelederens accept.

2.    Uddannelseshuset tilbyder et kursusforløb inden for samme tidsramme som ovenfor. Lærerne kan selv vælge moduler inden for faget dansk (f.eks. litteraturlæsning, skriftlig fremstilling, drama, mundtlighed og fortællekunst) Der er forskellig instruktør på de forskellige moduler. Der er ikke krav om at man skal vælge alle moduler, men tilsammen danner de en helhed, der vil svare til et 40 timers kursus i dansk.

3.    De samme moduler med krav om deltagelse i hele forløbet (40-timers kursus)  

Eksempler på forløb under udviklingstid:

4.    Skole XX ønsker at gennemføre et skoleudviklingsprojekt med deltagelse af alle lærerne med henblik teamdannelse og etablering af faglige udvalg. Der planlægges 10 pædagogiske eftermiddage/aftener af 4 timers varighed. Pædagogisk udvalg ønsker en indleder til den første gang, som kan pege på vigtige problemstillinger som man skal være opmærksomme på i det videre forløb. Tilrettelæggerne ønsker at de faglige udvalg kan trække på Uddannelseshusets konsulenter undervejs i arbejdet. I øvrigt arbejdes der i mindre studiekredsgrupper.

5.     Skole YY ønsker at gennemføre et skoleudviklingsprojekt med deltagelse af alle lærerne med henblik teamdannelse og etablering af faglige udvalg. Der planlægges 10 pædagogiske eftermiddage/aftener af 4 timers varighed. Skolen tager kontakt til ekstern udbyder (DPU, konsulentfirma el. lign.). Pædagogisk udvalg aftaler at instruktøren skal give et oplæg den første gang og hjælpe processen i gang. De følgende gange er instruktøren til stede som proceskonsulent og giver korte oplæg i starten og påtager sig opsamling ved afslutningen af hver gang. I øvrigt arbejdes der i mindre studiekredsgrupper.

6.    Skole ZZ ønsker at gennemføre et skoleudviklingsprojekt med henblik på at styrke læsningen på skolen og udvikle fælles læsestrategier og evalueringsmetoder. Deltagere er alle dansklærere 0. – 6. kl. Pædagogisk udvalg planlægger 8 arbejdsgange á 4 timers varighed. Man ønsker kommunens danskkonsulents medvirken 4 gange med henblik på at få gennemgået den nyeste viden på området og for at kunne skelne mellem de forskellige læsestrategiers fordele og ulemper. Herefter arbejdes der selvstændigt med at udarbejde og beskrive skolens læsemål, læsestrategier og evalueringsmetoder.

7.    Skole NN arbejder med et kvalitetsudviklingsprojekt der omfatter folkeskolens fag. Man benytter egne lærere og lærere fra naboskolerne til at give anvisninger på, hvordan de arbejder med et givet fag. Man ønsker eksempler på ”best practice”. Lærerne, der fungerer som instruktører aflønnes med DPU-takst, da møderne finder sted om aftenen.    


Bilag 2.  Prøve- og censorvirksomhed

For prøver i 9. og 10. klasse tildeles:  
Mundtlige prøver alle fag inkl. udtræksfag:  

9. klasse: 8 timer pr. hold + 0,75 time pr. elev  

 • Vedr. prøven dansk: Ved prøveform A gælder ovenstående
 • Ved prøveform B gælder 8 timer + 0,9 pr. elev 

10. klasse:

 • For dansk og matematik (i alt for skriftlig og mundtlig): 9 timer pr. hold + 1,25 time pr. elev.
 • Sprogfag (i alt for skriftlig og mundtlig): 9 timer pr. hold + 1 time pr. elev  
 • Øvrige mundtlige prøver: 9 timer pr. hold + 0,75 time pr. elev.

Første gang en lærer fører elever op til FSA/FSU tildeles yderligere 10 timer pr. fag.

 • Praktiske prøver (sløjd, håndarbejde og hjemkundskab): 8 timer pr. hold.
 • Projektopgaven eller lignende: Grundsats 8 timer pr. klasse + 0,75 time/elev til fremlæggelse, vurdering, skriftligt udtalelse og karaktergivning.

Censur 9. og 10. klasse 15 timer/hold + 3 timer ekstra, hvis prøven afvikles over 2 dage (inkl. transport inden for kommunen).  

Ved censorvirksomhed uden for kommunen tildeles yderligere faktisk medgået tid til transport.  

Udtræksfag Det aftales lokalt, hvorvidt timerne indgår i aktivitetsplanen eller udbetales.

Der henvises til Protokollat 4 i Arbejdstidsaftalerne 05.  


Bilag 3. Funktionsbeskrivelse for SSPK-kontaktlærere i Helsingør Kommune  

SSPK-kontaktlæreren skal fungere som bindeled mellem og til:

 • De lokale forebyggelsesråd (Midi), skolen og det øvrige arbejde i SSPK-organisationen
 • Skolens personale, ledelsen og skolebestyrelsen
 • Elever, forældre og andre voksne med relation til børn og unge
 • Institutioner, det frivillige forenings- og organisationsliv
 • Sundhedsplejen og fagrelateret personale
 • Børne- og Ungeforvaltningen/ SSPK-organisationen
 • Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Kultur- og fritidsforvaltningen
 • Politiet
 • Øvrige repræsentanter fra lokalsamfundet  

SSPK-kontaktlæreren skal i relation til det kriminalitets-, socialt- og sundhedsforebyggende arbejde indsamle, formidle og koordinere faktuel oplysning og viden om brug og misbrug af rus- og nydelsesmidler samt ungdomskriminalitet:

 • forestå fremskaffelse/anskaffelse af aktuelt og relevant undervisningsmateriale for samtlige klassetrin
 • deltage i metodeudviklende arbejde i form af udvikling af nye undervisningsmaterialer og projekter  

SSPK-kontaktlæreren:

 • er den enkelte skoles repræsentant i de respektive forebyggelsesråd
 • deltager i SSPK-lærerkollegiets møde- og kursusrække
 • formidler fast relevante kriminalpræventiv information og kursustilbud til hele skolens lærerkollegium
 • formidler kontakt til relevante faggrupper i forbindelse med afvikling af forældremøder/foredrag, undervisningsforløb og kampagner i forhold til sundhedslære, forebyggelse af kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd
 • skal sikre aktuel evaluering af klasserne/skolens arbejde med kriminalpræventive emner og forløb. 

SSPK-kontaktlæreren skal fungere som kontaktperson:

 • ved aktuelle sager, hvor der er kriminalitetsproblemer og sociale vanskeligheder
 • med elever hvor skolen indgår i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med øvrige faggrupper med henblik på løsning af akut opståede problemstillinger i lokalområdet i relation til det forebyggende arbejde
 • i forbindelse med råd og vejledning af forældre, elever og den øvrige lærerstab.


Bilag 4. Funktionsbeskrivelse for tillidsrepræsentanter i Helsingør Kommune.  

Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel overfor sin organisation som overfor kommunen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Tilsvarende pligt påhviler kommunens ledelse og dennes repræsentanter, jf. Rammeaftale § 11, stk. 1.

TR funktionsbeskrivelse    
TR-opgaver i forhold til ledelsen:

 • At være talsmand for medarbejderne over for ledelsen.
 • At forelægge forslag, henstillinger og klager for ledelsen.
 • At være orienteret om forestående ansættelser og af afskedigelser og konsekvenserne af disse.
 • At modtage, videregive og drøfte informationer til og fra ledelsen.
 • At være sparringspartner overfor ledelsen.
 • At samarbejde med ledelsen om arbejdstid, herunder planlægning af nyt skoleår.

TR-opgaver i forhold til det enkelte medlem:

 • At vejlede og rådgive medlemmer i forbindelse med sygdom, afsked, pension samt løn- og ansættelsesforhold. 
 • At deltage i tjenstlige samtaler som bisidder og herunder sygesamtaler med socialforvaltningen, Danmarks Lærerforening og Helsingør Lærerforening, hvis det enkelte medlem ønsker det.
 • At vejlede og rådgive vedr. pligter og rettigheder.

TR-opgaver i forhold til øvrige ansatte:

 • At samtale med og orientere de ansatte, herunder nye medlemmer
 • At afholde medlemsmøder på skolen om aktuelle emner/forhold. (fx information om arbejdstidsaftale, sygdomspolitik osv.)
 • At formidle relevant materialer og information
 • At deltage i problemløsning vedr. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø


TR-opgaver i relation til forberedelse og ajourføring:

 • At gennemlæse diverse publikationer af faglig og pædagogisk art, div. lovstof samt øvrige materialer
 • At samarbejde med skolens øvrige TR og AMR
 • At være generelt forberedt til møder vedrørende tjenstlige forhold.

TR-opgaver i relation til uddannelse:

 • Rammeaftalen (MED) § 15 gælder, dvs. at der gives den fornødne tjenestefrihed til uddannelse, mod at Helsingør Lærerforening refunderer udgiften til løn.


Den koordinerende TR varetager følgende funktioner, på vegne af de øvrige TR:

 • Optagelse af forhandlinger med ledelsen om lokale spørgsmål. 
 • Samarbejde med ledelsen om arbejdstid og planlægning af skoleåret, herunder særligt i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af en lokal skoleaftale.  

  


Bilag 5. Transporttid

 

 

TRANSPORTTID

 

Center for undervisning

Uddannelseshuset

D.P.U

SVØMMEHAL

SKOLE

OFF.

BIL

OFF.

BIL

OFF.

BIL

OFF.

BIL

HO

2,73

1,17

1,47

0,67

3,17

2,00

1,57

0,67

TI

2,67

1,00

1,37

0,67

3,07

2,00

1,68

0,67

NY

2,60

1,17

1,13

0,50

3,25

2,00

1,08

0,50

HE

2,92

1,34

1,25

0,60

2,97

2,00

1,63

0,60

AP

2,92

1,34

1,25

0,60

2,97

2,00

1,63

0,60

NV

2,55

1,17

0,65

0,33

2,72

1,67

0,93

0,33

GU

2,25

1,17

0,00

0,17

2,63

1,67

0,80

0,33

2,12

1,17

0,78

0,25

2,68

1,67

0,48

0,17

BO

1,68

1,17

0,75

0,33

2,15

1,67

0,48

0,17

SN

1,62

1,17

0,95

0,50

2,25

1,67

0,80

0,17

1,67

0,92

1,13

0,40

2,15

1,50

1,02

0,33

TIB

2,00

0,92

1,37

0,50

2,27

1,50

1,30

0,33

GR

1,95

0,92

1,52

0,50

2,45

1,50

1,03

0,33

2,83

1,17

0,97

0,25

2,75

1,67

0,78

0,33

BY

2,02

1,34

0,55

0,33

2,42

1,83

0,95

0,50

KO

1,97

1,34

0,40

0,33

2,33

1,83

0,73

0,50

ESP

2,55

1,17

1,18

0,50

2,25

1,67

1,32

0,33

10. KL.

2,58

1,17

0,52

0,33

2,78

1,67

1,25

0,33Ovenstående transporttider er transport frem og tilbage fra ovenstående skoler til de pågældende kursussteder/svømmehal.  

Tiderne er angivet som decimaltal, dvs. at 2,25 time = 2 timer 15 min.    


Bilag 6. Aktiviteter, der defineres som undervisning og udløser undervisningstillæg

Undervisningsbegreb:
Undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer. Ud over undervisning som klasseundervisning, holdundervisning og indivi­duel undervisning finder undervisning i princippet sted ved alle aktiviteter sammen med eleven/eleverne uanset organiseringen.  

Følgende aktiviteter defineres som undervisning (ikke udtømmende)

 • Gruppearbejde
 • Rådgivning/sparring/vejledning (biblioteket, eksempelvis)
 • Løbende evaluering
 • Målfastsættelser og evaluering sammen med eleven
 • Lejrskoler/ekskursioner
 • Sociale og kulturelle arrangementer

Følgende aktiviteter defineres ikke som undervisning (og udløser ikke undervisningstillæg):  

 • Fællesarrangementer for hele eller dele af skolen Hvor læreren alene varetager tilsynsfunktioner med det overordnede sigte, at skolens tilsynsbestemmelser overholdes
 • Forældremøder, skole/hjemsamarbejde og arrangementer med forældre- og elevdeltagelse, hvor fokus er på forældrene, og hvor lærerens opgave alene er at varetage skolens tilsynsforpligtigelse.
 • Puljen til pauser. Ifølge lokalaftalen fører læreren i pauserne tilsyn med, at eleverne overholder skolens ordensreglement. Lærerens opgave er således alene at sørge for, at eleverne overholder skolens ordensregler.
 • Prøver/censur Processer, hvor eleverne viser, at de har opnået kompetence. Kan derfor ikke defineres som undervisning, hvor læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer.
 • Test, herunder læsetest (udført af læsevejleder) og nationale test
 • Processer, hvor eleverne viser, at de har opnået kompetence. Kan derfor ikke defineres som undervisning, hvor læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer.

 

Bilag 7. Praktikaftale 

Aftale mellem Helsingør Lærerforening og Helsingør Kommune om undervisning og vejledning af lærerstuderende i praktik.

Med det formål at gøre skolerne uafhængige af seminariernes planlægning af de lærerstuderendes praktik og dermed sikre en hensigtsmæssig planlægning af skoleåret er det aftalt, at tilbagefaldsbestemmelsen om, at arbejdstimerne indgår i opgørelsen af lærernes arbejdstid fraviges, og at der i alle tilfælde sker udbetaling af honorar/vederlag efter statens satser i forbindelse med lærerstuderende i praktik.   Alle vederlag gives efter gældende satser jf. Bilag til aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaven i uddannelsen til lærer i folkeskolen (KL’s satser 03.142).

1. Praktiktimer
Der ydes et vederlag pr. praktiktime for hver deltagende lærerstuderende. Vederlag ydes for lektioner af 45 minutters varighed. Lektioner af anden varighed omregnes til enheder af 45 minutter, hvorefter vederlaget beregnes.   Bemærkning: Ved praktiktimer forstås alle undervisningstimer, hvori lærerstuderende deltager som led i uddannelsen, herunder alle praktiktimer i skoleperioden.

Alle praktiktimer, herunder i skoleperiodens aleneperiode, indgår i den ansattes aktivitetsplan.   I aleneperioden er praktiklæreren under ansvar over for skolens ledelse til rådighed for løsning af opgaver vedrørende praktik.

Praktiklæreren administrerer selv tiden, men skolens ledelse kan henvise eller pålægge læreren individuelle eller kollektive opgaver, der vedrører praktik – herunder opgaver fra nedenstående liste. (Listen er ikke udtømmende):

 • selvstudie i forhold til vejledningsopgaver, supervision mv.
 • udvikling af evalueringsformer m.v. i forhold til lærerstuderende i praktik.
 • flere praktiklæreres fælles udviklingsaktiviteter, kompetenceudvikling mv. i forhold til vejlederrollen.
 • udvikling af praktikvirksomhed med seminariet.
 • samarbejdsopgaver vedrørende praktik med de andre lærere/seminarielærere.

 
Læreren kan ikke varetage vikaropgaver i praktikanternes aleneperiode.  

2. Vejledningstimer
Til varetagelse af vejledning i forbindelse med praktikken ydes et vederlag pr. vejledningstime.

Bemærkning: Der betales for en arbejdstime (60 minutter) pr. vejledningstime, idet der for hver 45 minutters vejledning af praktikhold beregnes yderligere 15 minutter, som dækker lærernes opgaver med kontakt til seminariet, hvis tidsmæssige omfang ikke kan opgøres konkret.

Vejledningstimerne omfatter både før- og eftervejledning.

3. Skriftlig udtalelse
For skriftlig udtalelse i forbindelse med vurdering af egnethed og den afsluttende bedømmelse ydes et vederlag pr. studerende.   Hvis bedømmelsen foretages af flere lærere, fordeles vederlaget forholdsmæssigt.

4. Samarbejde med seminariet For samarbejde med seminariet, herunder:
praktiklærernes samarbejde med seminariet om den enkelte gruppe,
praktiklærerens samarbejde med ledelsen og/eller seminariet
praktikskoleledelsens samarbejde med seminariet om evaluering og udvikling af praktikordninger mv.
præsentationsmøder på seminariet, ydes et vederlag pr. time, der medgår til opgaven. Vederlaget ydes pr. påbegyndt halve time. I den medgåede tid indgår evt. rejsetid.  Desuden ydes rejsegodtgørelse efter gældende regler.  


5. Praktikundervisning (af lærerstuderende) Undervisning af lærerstuderende vederlægges pr. lektion af 45 minutters varighed.                Bemærkning: Praktikundervisning rekvireres af seminariet i sammenhæng med praktiktimer. Praktikundervisningen organiseres af praktikskolen og tilrettelægges i overensstemmelse med bekendtgørelsen, mål og CKF samt lokale studieordninger.
 
6. Ledelses- og koordineringsopgaver
Varetagelse af den enkelte skoles ledelses- og koordineringsopgave i forbindelse med praktikken vederlægges pr. praktiktime for hver deltagende studerende. Vederlaget tilfalder den skoleleder eller souschef/afdelingsleder, der varetager opgaveløsningen. Efter aftale mellem tillidsrepræsentant og skoleleder kan vederlaget dog helt eller delvist tilfalde en eller flere lærere, der under ansvar overfor skolelederen varetager opgaveløsningen.

Bemærkning: Ved den enkelte skoles ledelses- og koordineringsopgaver forstås de opgaver, der knytter sig til skolens virksomhed:

 • koordinering, beslutning og orientering om i hvilke klasser, klassetrin og hos hvilke lærere, de rekvirerede praktiktimer skal afvikles 
 • administrative opgaver i tilknytning til organisering af praktikvirksomheden ved skolen, herunder information af praktiklærerne
 • organisering af praktikundervisningen
 • koordinering og ansvar for så vidt angår skriftlig bedømmelse
 • ledelsesmæssigt ansvar for at praktiklærernes virksomhed gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen og inde for rammerne af de lokale studieordninger

7.    Feriegodtgørelse
Til udbetalte beløb efter pkt. 1 – 6 ydes der særlig feriegodtgørelse efter gældende sats.  

8.    Pension For alle beløb i denne aftale ydes pensionsbidrag til overenskomstansatte i henhold til § 10 i overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen.

9.    Udbetaling Vederlag i henhold til pkt. 1 - 6 indstilles til udbetaling umiddelbart efter praktikperioden.   Der henvises i øvrigt til Læreraftalernes praktikaftale: ”Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen”.    Bilag 8 Arbejdstidsaftale for tale-/hørepædagoger  

Der indgås en helhedsaftale for den samlede arbejdstid med udgangspunkt i 23 undervisningslektioner for tale-hørepædagogerne og 24 undervisningslektioner for børnehaveklasseleder. Qua helhedsaftalen skelnes der ikke når tale-/hørepædagogerne kan blive nødt til at veksle undervisningstid til anden tid, tillæg udbetales alligevel.  

Individuel tid definition af aktiviteter der indgår (ikke udtømmende liste) egen forberedelse – og efterbehandling af: undervisning, diverse møder, rådgivning og vejledningsmøder, konferencer, testning, scoring, vurdering og sammenfatning forberedelse af udviklings- og lønsamtaler og fagligt udvalgsarbejde. modtagelse og besvarelse af henvendelser fra forældre udenfor arbejdspladsen faglig ajourføring  

Skoletid
Udviklingstid (definition af aktiviteter der indgår (ikke udtømmende liste)) kurser for hele eller dele af Børne- og Ungerådgivningen, f.eks. virksomhedsplansmøder vore projekter og indsatsområder, planlægnings- og evalueringsmøder af forskellige udviklingsaktiviteter i teams deltagelse i faste faglige udviklingsgrupper, Mini-teamsamarbejde, distriktsgruppens møder, fællesmøder incl. temafællesmøder i Børne- og Ungerådgivningen, deltagelse i forskellige udvalgsarbejder (f.eks. stammegruppe, faktafolder m.v.) fælles kompetenceudvikling, supervision, gensidig, ved ledelsen, ved konsulent medarbejder udviklingssamtaler/lønsamtaler faggruppesamtaler med ledelsen.  

Undervisningstid (= indeholdt i skematimetal) definition af aktiviteter der indgår (ikke udtømmende liste) talehøreundervisning, observationer – individuelt eller i grupper, undersøgelser af børn med henblik på undervisning/rådgivning, rådgivning og vejledning til forældre, lærere og andre relevante personer, der konkret arbejder med barnet, demonstration af tekniske hjælpemidler, f.eks. FM anlæg, eller særligt undervisningsmateriale, konferencer med forældre/lærere/pædagoger om henviste børns undervisning, samarbejdsmøder omkring henviste børn, behandlingskonferencer med andre fagpersoner om konkrete børn med specielle behov dialogmøder  

Andet (udenfor skematimetal) definition af aktiviteter der indgår (ikke udtømmende liste) egne korte kurser, der skal opfylde Børne- og Ungerådgivningens målsætning eller tale-/hørepædagogernes primæropgave, besøg og samarbejde med specialinstitution omkring konkrete børn, tværssamarbejde, samarbejde med tolke i forbindelse med forberedelse/efterbehandling af et møde, generel faglig vejleding på skoler og i institutioner, generelle koordineringsmøder med andre, dialogmødet, sagsførerfunktion med tilhørende opgaver, udarbejdelse af rapporter til andre (forældre/institution/speciallæger/undervisningsmin.) visitationer til diverse specialtilbud, referatskrivning, læsning af erklæringer fra andre fagpersoner omkring henviste børn, henvendelser fra andre fagpersoner om nye børn, møder med ledelsen i forbindelse med afklaring af diverse forhold omkring konkrete børn (visitation, økonomi), samarbejde med ledelse/administration på skolerne, samarbejde med ledelsen omkring årsplanlægning, deltagelse i klassekonferencer, materiale indkøb, ansøgninger om hjælpemidler planlægning af fælles arbejde journalføring tid til klasselærerfunktion til talegrupperne  

Fordeling af arbejdstid for tale-hørepædagoger:
Tale-hørepædagogerne (netto 1672,4 timer)

 • Individuel tid 375 timer
 • Udviklingstid 155 timer
 • Pauser 100 timer Helhedsaftale
 • 25 timer Telefontid 20 time
 • Transporttid 88 timer 23 undervisningslektioner 690 timer
 • Andre opgaver 222,4 timer 

    

 
Bilag 9 Aftale om O-hus-lærerne og akut-læseteam

O-hus lærere O-hus lærerne er organisatorisk placeret under Nordvestskolen.

O-huslærerne følger den i lokalaftalen aftalte gennemsnitlige nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med koordinator og leder.

O-huslærerne varetager undervisningsopgaverne og de dertil knyttede opgaver, der relaterer sig til eleverne i O-husregi og supporterne på skolerne.  

O-huslærerne bevarer deres nuværende samlede løn. Det er desuden aftalt, at der ydes et årligt tillæg på 18.000 kr. (01.08.2005) til endelig afregning for samtlige tillæg, undervisning, akkord osv.. Der udløses derfor ikke yderligere tillæg for virket, dog ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.

Akut-læseteam Akutlæseteamet er organisatorisk placeret under BUR.

 • Lærerne i Akut- læseteamet følger den i lokalaftalen aftalte gennemsnitlige nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med koordinator og leder.
 • Lærerne i Akut-læseteamet varetager opgaver på kommunens skoler, herunder undervisningsopgaver og mødeaktivitet i samarbejde med lærere og læsevejledere på skolerne.  
 • Lærerne i Akut-læseteamet bevarer deres nuværende samlede løn.

Det er desuden aftalt, at der ydes et årligt tillæg på 18.000 kr. (01.08.2005) til endelig afregning for samtlige tillæg, undervisning, akkord osv.. Der udløses derfor ikke yderligere tillæg for virket, dog ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.  

Henvisninger i Lokalaftale 2012-2013