LØN & VILKÅR Arbejdstid

Principper for arbejdstilrettelæggelsen 2014-2015

Han1
Hvordan rejser en man en hel kommunes lærere op efter lockout og ændrede arbejdsvilkår? Få Helsingør kommunes bud lige her.

Ovenpå forårets kaos og vedtagelsen af lov 409, der fremover skulle regulere lærernes arbejdstid ved at sætte lederne fri af rigide regler og modernisere lærernes arbejdstidsbestemmelser, havde Helsingør kommune muligheden for at tænke helt nye og frie tanker om lærernes arbejdstid. Det resulterede i disse sparsomme formuleringer:

Principper for artbejdstilrettelæggelsen for lærerne på folkeskolerne fra 1.august 2014

Byrådet har den 16. december 2013 vedtaget følgende:

 • Arbejdstiden placeres normalt på hverdage, mandag - fredag i dagtimerne.
 • Arbejdet foregår på skolen i arbejdstiden, medmindre andet aftales konkret mellem medarbejder og ledelse.
 • Der udarbejdes en fælles ferieplan for skoleåret, der fortsat tager udgangspunkt i 40 ugers undervisning.
 • Placering og tilrettelæggelse af undervisningsdage, arbejdsdage, 0-dage, feriedage og søgne-helligdage besluttes på fællesadministrativt niveau (centerniveau).

Byrådet ønsker, at der bliver skabt den nødvendige fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen på skolerne og herunder muligheder for lærernes hjemmearbejde. Fleksibiliteten skal sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne til gavn for elevernes læring, give tid til at tilpasse de fysiske rammer på skolerne, så de understøtter nye og ændrede arbejdsmæssige forhold for de ansatte samt give tid til de nødvendige tilpasningsprocesser/kulturforandringer på skolerne. Denne tilrettelæggelse skal ske i dialog mellem skolens formelle samarbejdsorganer, medarbejderne og ledelsen.

Det er i den forbindelse vigtigt for udvalget at pointere, at der naturligvis også i fremtiden vil være mulighed for at planlægge skole/hjemsamarbejdet i eftermiddags- og aftentimerne og lærernes arbejdstid vil blive indrettet, så det kan lade sig gøre. Byrådet understreger, at forældresamarbejde er et fokusområde.

Børne- og Uddannelsesudvalget får en status på rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdet i skolerne i foråret/sommeren 2014, samt efter det 1. skolerår.

Center for Dagtilbud og Skoler samt skolelederne har som følge af Byrådets beslutning vedtaget følgende fælles principper:

Lærerne er som udgangspunkt til stede på arbejdspladsen minimum 35 timer om ugen. Derudover er der en lederstyret pulje på 168 timer i skoleåret 2014/2015 til fordeling til af f.eks. forældremøder, skole-hjem samtaler, kurser, lejrskole og øvrige møder mv. Disse aktiviteter afholdes efter behov og aftale med lederen. Antallet af timer i den lederstyrede pulje udregnes fremadrettet ud fra den aktuelle årsnorm.

 • Det drøftes i A-MED på de enkelte arbejdspladser, hvordan arbejdstiden fordeles fra mandag til fredag.
 • Såfremt en lærer er på nedsat tid, aftales arbejdstiden individuelt mellem medarbejder og leder. 
 • Såfremt medarbejderen har behov for ekstraordinært at løse opgaver hjemmefra, aftales dette individuelt mellem medarbejder og leder.
 • Alle medarbejdere får i god tid en individuel opgaveoversigt. Det daglige samarbejde i forbindelse med den nye sammenhængende skoledag, samt planen for skolens arbejdsopgaver, skal drøftes i A-MED inden ikrafttrædelsen.
 • I skoleåret 2014/2015 afholdes ferie i uge 28, 29, 30 og 31 og 42. Fremadrettet defineres det ved at elevernes sommerferie starter sidste fredag i juni – lærernes sommerferie starter 1 uge efter og varer i 4 uger.
 • 6. ferieuge afholdes i uge 7 i skoleåret 2014/2015 og fremover. Hvis 6. ferieuge ønskes udbetalt arbejdes 37 timer på arbejdspladsen i uge 7.

Principperne er den 6. februar 2014 drøftet med Helsingør Lærerforening.

Center for Skoler og Dagtilbud og skolelederne er enig med Helsingør Lærerforening i, at:

 • Det er vigtigt at følge op på, om den enkelte medarbejder kan nå at udføre sine aftalte opgaver, inkl. forberedelsen. Derfor drøfter leder og medarbejder løbende status på dette. 
 • Skoleledelsen skal sikre, at den præsterede arbejdstid bliver registreret.
 • Ved tilrettelæggelsen af arbejdet for medarbejdere med nedsat arbejdstid, bør der så vidt muligt tages hensyn til begrundelsen for den nedsatte arbejdstid. Det bør afspejles i undervisningsdelen, at man er deltidsansat. Dette gælder også ved aldersreduktion eller frikøb.

Der henvises i øvrigt til lov nr. 409 af 26.4.2013 om de nye arbejdstidsregler.