Anden orlov end barsel

Drømmer du om at trække stikket ud, tage på dannelsesrejse med familien, højskoleophold eller opleve 'renvandring' over Finnmarken med en flok samer? Så er reglerne om orlov, noget du bør kende til!

Orlov

Orlov er som udgangspunkt, at holde fri uden løn. Det skal altid godkendes af arbejdgiveren, er ulønnet og skal aftales med nærmeste leder.

Reglerne du herunder kan læse er Helsingør Kommunes generelle regler.


Helsingør Kommunes orlovsregler

Orlov er som udgangspunkt en betegnelse for det at holde fri uden løn.

Når der ses bort fra orlov til børnepasning, skal orlov altid godkendes af arbejdsgiveren, og kan kun finde sted efter aftale.

Alle typer af orlov kan bruges til at udvikle både Helsingør Kommune som arbejdsplads, og den enkelte medarbejders arbejdsliv. Vi vil gerne med denne vejledning medvirke til at informere om mulighederne, og opfordre alle til at overveje brugen af orlov som et personalepolitisk redskab, der kan være med til at give en positiv udvikling i Helsingør Kommune.

Længde

Alle medarbejdere i Helsingør Kommune, som er fastansat på månedsløn, har efter en konkret vurdering mulighed for at få bevilget orlov uden løn i op til 1 år; i særlige tilfælde dog op til 2 år. Ved den konkrete vurdering bør der lægges vægt på den ansattes mulighed for at udvikle sig under orloven, sammenholdt med arbejdspladsens behov.

Afvejning

Det kan være af stor gavn for både medarbejder og arbejdsplads, at den ansatte får lejlighed til at stifte bekendtskab med en anden arbejdsplads, et andet arbejdsområde, få suppleret sin uddannelse eller på anden måde udvikle sig fagligt eller personligt. Det kan for eksempel også blive aktuelt at give en medarbejder orlov til pleje af et familiemedlem.

Der henvises i øvrigt til: Personalehåndbogens afsnit ”Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager”

På den anden side står nogle andre hensyn, både til arbejdspladsen og til kommunen som helhed.

Ansøgningen om orlov kan for eksempel komme på et tidspunkt, hvor arbejdspladsen meget dårligt kan undvære den pågældende medarbejder, eller der kan være generel mangel på arbejdskraft med en bestemt uddannelse, hvorfor det kan blive svært at besætte en midlertidig orlovsstilling. Arbejdspladsen må vurdere, om den gene, den ansattes midlertidige fravær vil medføre, kan opvejes af fordelene ved at få en nyinspireret medarbejder tilbage efter orloven.

Et relevant hensyn er også sandsynligheden for, at den ansatte kommer tilbage. Har man ingen tiltro til det, er det sværere at argumentere for at stillingen skal stå åben og kun besættes midlertidigt.

Endelig kan arbejdspladsen vælge ikke at besætte stillingen i orlovsperioden. Denne beslutning skal dog tages under hensyn til de tilbageværende kollegers arbejdsopgaver.

Kriterier

Ordinær orlov vil normalt kunne bevilges i forbindelse med:

  • stillingsskifte
  • ægtefælle/samlevers eller børns sygdom, barsel samt andre lignende forhold af personlig, familiemæssig eller social karakter
  • deltagelse i uddannelse inden for ansøgerens fag eller anden uddannelse, for eksempel højskoleophold
  • deltagelse i fagforeningsarbejde eller lignende
  • udsendelse som ulandsfrivillig
  • ægtefælle/samlevers tidsbegrænsede stillingsskifte eller udstationering

 

Indstilling

Den enkelte afdeling/institution/center skal på anmodning fra en medarbejder vurdere, om arbejdsstedet er indstillet på at bevilge orlov. En indstilling om orlov eller afslag på orlov fremsendes herefter til Personale Service, som har ansvaret for overholdelsen af en ensartet orlovspolitik i Helsingør Kommune.

Personale Service vil herefter vurdere indstillingen i lyset af de generelle retningslinjer og den samlede praksis omkring bevilling af orlov.

Efter orloven

Efter endt orlov er den ansatte sikret fortsat ansættelse ved Helsingør Kommune på samme vilkår som kommunens øvrige ansatte. Man kan dog ikke gøre krav på tilbagevenden til samme institution/afdeling, medmindre dette er aftalt inden orloven påbegyndes.

Selvom der ikke er krav om, at den ansatte skal vende tilbage til nøjagtig samme stilling, skal stillingen dog både geografisk, indholdsmæssigt og arbejdstidsmæssigt være passende.

Hvis den ansatte på orlov for eksempel har en overordnet stilling eller et særligt ansvar, har vedkommende krav på at vende tilbage til en stilling på samme niveau. Det orlovsydende center er selv ansvarlig for, at der er en passende stilling at vende tilbage til. Giver dette anledning til problemer, rettes henvendelse til Personale Service så tidligt som muligt.

For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at man ikke under eller efter afholdelse af ordinær orlov eller uddannelsesorlov er bedre sikret mod eventuelle nedskæringer, omstruktureringer eller andre ændringer på arbejdspladsen end de kolleger, der ikke har været på orlov.

Som hovedregel vil Helsingør Kommune være tilbageholdende med at yde hel eller delvis løn under orlov. Som en tommelfingerregel kan det anføres, at der i vurderingen vil blive lagt vægt på, om formålet med orloven vil have en positiv indvirkning på den ansatte eller arbejdspladsen - noget Helsingør Kommune kan få glæde af. Der vil dog blive taget konkret stilling til hver enkelt indstilling om løn under orlov.

Orlovstilsagn

For alle andre typer orlov i Helsingør Kommune, er det Personale Service, som har den endelige kompetence til at bevilge orlov. Det vil sige, at alle skemaer vedrørende orlov skal sendes til Personale Service til underskrift, inden de sendes til Arbejdsformidlingen. Personale service vil sædvanligvis følge arbejdspladsens indstilling om orlov, men der er flere grunde til, at ansøgningsskemaerne skal omkring Personale Service.

En af grundene er, at kommunens praksis på orlovsområdet skal være så ensartet som muligt, af personalepolitiske hensyn. Det er vigtigt over for det samlede personale, at der er en nogenlunde ensartet praksis på området. På den måde har alle medarbejdere en idé om, hvad de kan regne med.

Desuden: hvis skemaerne ikke kommer omkring Personale Service, er der en væsentlig risiko for, at personen på orlov fortsætter med at få løn fra kommunen samtidig medorlovsydelse.

Der gælder særlige orlovsregler i forbindelse med udstationering Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål / KL