Ret og pligt

Undervisningsministeriet har den 26.marts 2010 udsendt en bekendtgørelse til fremme af god orden i folkeskolen med ikrafttræden den 6. april 2010.

Denne bekendtgørelse afløser den hidtidige bekendtgørelse af 12. januar 1995 og kaldes i daglig tale disciplinbekendtgørelsen. 

Forældreinddragelse

Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler mv., skal årsagen hertil søges afklaret gennem samtaler med eleven. Som noget nyt fastslås det i bekendtgørelsen, at forældrene skal inddrages i disse samtaler med henblik på at bibringe såvel elever som forældre forståelse for nødvendigheden af at overholde ordensreglerne mv.

Elevadfærd uden for skoletiden

Som noget nyt kan skolerne nu i et vist omfang iværksætte foranstaltninger over for elever, der ikke overholder skolens regler uden for skolen. Det gælder i tilfælde, hvor en elev uden for skolen har haft en adfærd, der direkte har betydning for god orden i skolen, eksempelvis hvis eleven sender e-mails med et nedsættende indhold over for skolens personale mv.

 

Inddragelse af private genstande

Skolens leder kan tage en privat genstand fra en elev (eksempelvis en mobiltelefon) i bevaring, hvis eleven overtræder skolens regler for medbringelse og anvendelse af en sådan genstand. Som noget nyt kan inddragelsen nu opretholdes ud over skoletiden, idet skolens leder eller den, som er bemyndiget hertil, eksempelvis læreren, bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes. Det var ikke muligt efter gældende regler ifølge en ombudsmandsudtalelse. Den nye mulighed er dog ikke ubetinget eller ubegrænset.
 
For det første skal skolens ordensregler, som de er besluttet i skolebestyrelsen, give en sådan mulighed. Dernæst skal inddragelsen være praktisk og pædagogisk begrundet. Hvis det derfor er besluttet, at eleven ikke kan få mobiltelefonen udleveret ved skoletidens ophør, skal der være en pædagogisk begrundelse under hensyn til bl.a. elevens alder og grovheden af den handling, der medførte inddragelsen. Sanktionen skal med andre ord stå i et rimeligt forhold til den forseelse, som eleven har begået.

Eftersidning

De gældende regler om eftersidning bevares. Som noget nyt kan de dog nu anvendes på alle skolens klassetrin og ikke som hidtil først i 3. klasse.

Overflytning til andet undervisningssted på samme skole

Overflytning af elever til et undervisningssted, der ikke fysisk er placeret på den matrikel, hvor eleven aktuelt modtager undervisning men dog hører under samme skole, som eleven er indskrevet på, kan ske, hvis eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder iværksætte overflytningen uden elevens eller forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen. Der er ikke hermed ændret på reglen om, at en skole med flere undervisningssteder på forskellige matrikler, kun kan have et skoledistrikt.
 

Overflytning til en anden skole

Hvis der ikke er tale om overflytning til et undervisningssted på samme skole, men derimod overflytning til en anden skole i kommunen, kan det ske, hvis eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. Overflytning til en anden skole forudsætter desuden tilslutning fra lederen ved den nye skole. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder med tilslutning fra lederen ved den nye skole iværksætte overflytningen uden elevens og forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.
 
Hvis overflytning ikke kan ske efter disse regler, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt overflytning skal finde sted, og i bekræftende fald til hvilken skole overflytning skal ske. Beslutning træffes på grundlag af indstilling fra de involverede skoleledere og efter høring af eleven og forældrene.
Bekendtgørelsen fastslår, at forældrene i disse tilfælde kan fratages retten til mere frit skolevalg i op til et år efter reglerne i folkeskolelovens § 36, stk. 2 og 3.

Værdiregelsæt

Skolebestyrelsen skal ud over ordensregler fastsætte et værdiregelsæt for skolen. Det skal være retningsgivende for god adfærd og give pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel på skolen samt et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og ansatte. Det fastslås, at såvel ordensregler som værdiregelsæt gælder for alle skolens tilbud til eleverne, herunder også for skolefritidsordningen.

Generelt skal sanktioner skal stå i rimeligt forhold til forseelser

Når skolen udøver en sanktion over for en elev, skal sanktionen altid vurderes i forhold til blandt andet elevens alder, forseelsens grovhed med videre. Der skal altså være en rimelig proportion imellem forseelsens grovhed og den iværksatte sanktion.

Danmarks Lærerforening deltager i en arbejdsgruppe om bekendtgørelsen

Som opfølgning på bekendtgørelsen har Undervisningsministeriet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening, Skolelederne, Skole og Samfund, KL samt Børne- og Kulturchefforeningen. Denne arbejdsgruppe får til opgave at vurdere behovet for samt udarbejde inspirationsmateriale og lignende. Arbejdsgruppen er blandt andet nedsat, da ministeriet ikke ønsker at udarbejde en vejledning til erstatning for den hidtidige, der nu er ophævet.
Læs mere i boksen til højre.