Vold

Desværre sker det en sjælden gang, at lærere bliver ofre for vold fra elever. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på hvad der skal ske, og hvem der skal sørge for at det sker.

Anbefaling

DLF anbefaler, at vold som udgangspunkt politianmeldes, fordi vold er uacceptabelt og aldrig bør accepteres som et arbejdsvilkår. Der kan dog i nogle situationer være konkrete pædagogiske hensyn til eleven og det fremtidige samarbejde med eleven og forældrene, som taler imod, at hændelsen skal politianmeldes. I de situationer skal den manglende politianmeldelse begrundes skriftligt.

I det følgende kan du læse om, hvad arbejdsgiver, AMR/TR samt den skadelidte skal gøre, hvis episoden skal politianmeldes henholdsvis ikke skal politianmeldes.

 

Hvis episoden skal politianmeldes

Det er vigtigt, at politianmeldelsen sker så hurtigt som muligt, da anmeldelsen ifølge offererstatningsloven skal være sket inden for 72 timer. Det er også vigtigt, at du får en kvittering for politianmeldelsen, da den er et bevis for den rettidige politianmeldelse. Der er ingen formkrav til en politianmeldelse. Det kan ske mundligt eller skriftligt, men DLF anbefaler, at det gøres skriftligt. Politianmeldelsen behøver ikke være indgivet af den skadelidte selv. Det kan også være arbejdsgiver eller TR/AMR, som politianmelder. DLF anbefaler, at det er arbejdsgiver, der politianmelder hændelsen.

En politianmeldelse skal indeholde følgende oplysninger:

 • Medlemmets navn, cpr-nummer, telefonnummer, adresse og forsikringsselskab
 • Gerningssted og gerningstidspunkt
 • Kort beskrivelse af episoden
 • Navn og adresse på eventuelle vidner til hændelsen
 • Eventuelt andre oplysninger, som i det konkrete tilfælde er relevante for politiets afgørelse af, hvad der skal foretages i anledning af anmeldelsen

Når politianmeldelsen har fundet sted, skal den skadelidte lærer aflevere kvitteringen for politianmeldelsen til kredsen, som sørger for, at den sendes til sekretariatet sammen med en kopi af arbejdsskadeanmeldelsen.

 

Hvis episoden ikke politianmeldes

Hvis voldsepisoden ikke politianmeldes, er det vigtigt, at den skadelidte lærer, AMR eller TR sætter sig sammen med skolelederen og laver en skriftlig, entydig udtalelse om, hvorfor hændelsen ikke politianmeldes.

Det er vigtigt, at den skriftlige udtalelse laves i samarbejde med arbejdsgiver inden 72 timer, også selvom der ikke er et formelt krav om det. Det skyldes, at hvis der ikke er argumenter for at fravige kravet om politianmeldelse, skal episoden jo have været politianmeldt inden 72 timer efter hændelsen.

For at der kan dispenseres for kravet om politianmeldelse, skal der være konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, som taler imod en politianmeldelse. I eksempel 2 og 3 i vejledningen fra Justitsministeriet er der eksempler på konkrete, individuelle pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn.

Udtalelsen fra skolelederen bør indeholde følgende oplysninger:

 • Dato for episoden
 • Beskrivelse af hvor episoden fandt sted
 • Skadevolders navn
 • Skadelidtes navn
 • En udførlig beskrivelse af episoden
 • En beskrivelse af de konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, der gør, at hændelsen ikke politianmeldt. Der må ikke være tale om generelle hensyn. Se eksempel 2 og 3 i vejledningen
 • Eventuelle vidners navn. Hvis der har været vidner til hændelsen, så skal vidnerne lave en beskrivelse af hændelsen. Vidnebeskrivelsen vedlægges udtalelsen fra arbejdsgiver.
 • Arbejdsgivers underskrift

Det er meget vigtigt, at den manglende politianmeldelse ikke begrundes i generelle hensyn som fx, at skolens målgruppe er udadreagerende elever, og derfor politianmeldes de ikke.

Den skadelidte lærer afleverer arbejdsgivers udtalelse til kredsen. Kredsen sørger for, at den sendes til sekretariatet sammen med en kopi af arbejdsskadeanmeldelsen.

 

Evaluering af vejledningen

DLF og de andre faglige organisationer har aftalt et evalueringsmøde med Justitsministeriet om et år, hvor det skal drøftes, om vejledningen fungerer efter hensigten.

 

MED-udvalg

DLF har endvidere aftalt med de andre involverede faglige organisationer, at vi i samarbejde med FTF vil udarbejde materiale, som arbejdsgiver kan anvende, når den manglende politianmeldelse skal begrundes. Formålet er, at materialet kan behandles i Hoved-MED.

Indtil videre anbefaler DLF, at den nye vejledning fra Justitsministeriet behandles i det lokale MED-udvalg med henblik på at drøfte, om vejledningen giver anledning til at ændre på de nuværende procedurer på skolen.

Du kan hente vejledningen her.

Læs Justitsministeriets pressemeddelelse om den nye vejledning her.