Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening er en faglig organisation for omkring 81.000 medlemmer, som udgør ca:

 • lærere
 • børnehaveklasseledere
 • skoleledere (medlemmer af Skolelederforeningen, som er en del af Danmarks Lærerforening)
 • lærerstuderende
 • pensionister
 • andre

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling
af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved. Foreningen varetager altså ikke kun medlemmernes interesser i forhold til løn- og arbejdsvilkår, men også i forhold til deres pædagogiske og skolepolitiske interesser.

 •  Danmarks Lærerforening organiserer ikke privat-, fri- og efterskolernes lærere, der er medlemmer af bl.a. Frie Skolers Lærerforening (FSL).

 • Danmarks Lærerforening er udover medlemmerne bygget op af hovedstyrelse, udvalg, kredse og tillidsrepræsentanter. Foreningen er delt op i 75 lokale kredse, der hver dækker én eller flere kommuner.

 • Danmarks Lærerforening er sammen med en række andre lærerforeninger medlem af Lærernes Centralorganisation (LC). LC forhandler overenskomst for medlemsorganisationerne, og LC forhandler de specielle krav om for eksempel lønaftale, pension og arbejdstid. 
 • Der er omkring 140 ansatte i Danmarks Lærerforenings administration.

 • Foreningens øverste politiske myndighed er kongressen, som består af 309 delegerede. Hovedparten af de delegerede kommer fra de 75 lokale kredse, hvor der er valg hvert andet år. De delegerede er lærere valgt af kredsene og af fraktionerne: børnehaveklasseledere, skoleledere, pensionister og lærerstuderende. Kongressens opgave er at beslutte de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde. For eksempel beslutter kongressen, hvilke krav der skal opstilles i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Kongressen vælger også foreningens formand og næstformand.

 • Imellem kongresserne har hovedstyrelsen ansvar for at lede foreningen. Den består af 23 medlemmer, der for hovedparten vælges direkte af medlemmerne hvert fjerde år.

 • Formand for Danmarks Lærerforening er Gordon Ørskov. Næstformand er Niels Jørgen Jensen.

 • Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen og behandler sager om foreningens daglige ledelse. Derudover har udvalget en række rådgivende og koordinerende funktioner. Forretningsudvalget består af Gordon Ørskov, Dorte Lange og formændene for hovedstyrelsens tre faste udvalg: Morten Kvist Refskov, formand for Overenskomstudvalget. Regitze Flannov, formand for Undervisningsudvalget.  Thomas Andreasen, formand for Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget.

Bomærke

DLF's smukke bomærke (nogle vil kalde det et logo) er designet i 1923 af den kendte danske billedkunstner Joakim Skovggard, og er et pragteksempel på tidstypisk skønvirke. Joakim Skovgaard er nok mest kendt for freskerne i Viborg Domkirke, men han har også lavet en lang række arbejder sammen med skønvirkens "fader", Thorvald Bindesbøll, der blandt andet står bag den klassiske carlsberg-pilsner etiket.

Skønvirke er den danske parallel til jugend stil eller art noveau, og er karakteriseret ved sine sammensmeltede bogstaver, ornamentik, samt brugen af referencer til flora og fauna. Skønvirken opstod som et kunstnerisk modsvar til indistrialiseringen og den spirende masseproduktion. 

dlf logo

 Se mere her