Repræsentation i MED

Han4
MED systemet er et obligatorisk samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager beskrevet i rammeaftalen mellem KL og FF, som et led i overenskomstforhandlingerne. HLF er stærk repræsenteret i det lokale MED-arbejde på alle niveauer.

Hvorfor MED?

Formålet med MED-samarbejdet er at styrke og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Den lokale MED-aftale skal sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Formålet er også at skabe merværdi for kommunens mål og opgaver og for trivsel på arbejdspladsen.

I sidste ende handler MED-samarbejdet derfor også om kerneopgaven og borgerne. MED-samarbejdet skal understøtte medarbejdere og lederes kompetence til at varetage organisationens kerneopgave effektivt, smidigt og med høj kvalitet, samtidig med at arbejdsmiljø og trivsel er i top.

 

MED-struktur i Helsingør

HovedMED - Øverste kommunale MED-udvalg, der aftaler overordnede rammer og retningslinjer for kommunens ansatte vedr. arbejdsmiljø, personaleforhold, arbejdsforhold.

Formand Rasmus Bjerregaard, kommunaldirektør

Næstformand Merete Svalgaard Knuhtsen, FTR

HLF er desuden repræsenteret i HMED ved Christina Gjerding, der er valgt som Fælleskommunal AMR.

 

CenterMED - alle centre har et MED-udvalg der specifikt varetager, det enkelte centers rammer og vilkår. Center for Dagtilbud og Skoler er folkeskolerne i Helsingør kommunescentrale MED-udvalg.

Formand Rikke Reiter

Næstformand Vibeke Stær Juul (BUPL)

HLF er repræsenteret i HMED ved Christina Gjerding & Merete Svalgaard Knuhtsen.

ArbejdspladsMED - Alle skoler har et selvstændigt MED-udvalg der varetager de lokale drøftelser.

 

Du kan læse mere om MED-udvalgene på Kilden.