Kongres

Foreningen afholder hvert år kongres. Kongressen er foreningens højeste myndighed og udstikker de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.

KONGRES 2023

Årets kongres bliver afviklet 19. - 21.september på Tivoli Hotel og Congress Center i København.

Helsingør Lærerforening deltager med 2 delegerede, der begge er valgt på vores lokale generalforsamlingen i marts 2022. De delegerede er:

  • Merete Svalgaard Knuhtsen - Politisk Leder, HLF
  • Jesper Petersen - Næstformand, HLF

Den øvrige kredsstyrelse deltager også i kongressen, dog uden stemmeret. Vi prioriterer, at hele kredsstyrelsen er med som gæst, fordi kongressen handler om foreningens virke og de fremtidige indsatser, og vi vurderer, at det er vigtigt, at alle i kredsstyrelsen er tilstede og hører, hvad der tales om. 

Du kan læse mere om den aktuelle kongres på DLF's hjemmeside.


 

Kort om kongresser i DLF

Der afholdes ordinær kongres hvert år. Hovedstyrelsen eller mindst 93 delegerede kan beslutte eller kræve, at der afholdes ekstraordinær kongres. Kongressen er som udgangspunkt åben for offentligheden, men kongressen eller hovedstyrelsen kan beslutte at lukke dørene. Kongressen kan træffe beslutning om emner, der er opført på dagsordenen. Ni hovedstyrelsesmedlemmer, 50 kongresdelegerede eller 200 almindelige medlemmer fordelt på fem kredse kan kræve en sag optaget på kongressens dagsorden.

Delegerede

Hvert andet år vælges 282 delegerede til kongressen. Sammen med hovedstyrelsen og to repræsentanter fra den grønlandske lærerorganisation, IMAK,  udgør de kongressen. De delegerede vælges på generalforsamlingen i den enkelte kreds. Hver kreds tildeles et antal delegerede efter medlemstallet i kredsen.

Desuden vælger pensionisterne, børnehaveklasselederne, skolelederne og de lærerstuderende hver 10 delegerede.   Via menuen (under det punkt, der omhandler den specifikke kongres) kan du se, hvem der har deltaget/deltager på kongressen. Vær opmærksom på, at der - såfremt der er tale om en aktuel kongres - kan forekomme ændringer helt frem til kongressens start.

Tilhørere

Det er muligt for alle medlemmer af Danmarks Lærerfornening at deltage på de åbne dagsordens punkter på kongressen. Har du lyst til at deltage som tilhører, hører vi gerne fra dig.

Resolutioner og vedtagelser

Resolutioner og vedtagelser vedtages på kongressen og udtrykker foreningens holdning.

En resolution udtrykker foreningens holdning til et bestemt emne og er rettet mod offentligheden. Hovedstyrelsen foreslår resolutioner i forbindelse med udsendelsen af kongressens dagsorden. Desuden har enhver delegeret mulighed for at foreslå en resolution eller for at foreslå ændringer i en allerede fremsat resolution. Det kan enten ske før kongressen eller mundtligt fra talerstolen. Sekretariatet sørger for, at vedtagne resolutioner straks sendes til de relevante modtagere.

Kongresvedtagelser udtrykker også foreningens holdning, men er rettet mod foreningen selv. Vedtagelser foreslås på samme måde som resolutioner.