Faglig Klub

I henhold til Helsingør Lærerforenings vedtægter § 13 oprettes der på alle tjenestestederne en Faglig Klub. Her kan læse mere om hvad det handler om.

Faglig Klub

Medlemmerne er Danmarks Lærerforening. Derfor er der heller ingen tvivl om, at alle medlemmerne skal have adgang til at drøfte fagpolitiske spørgsmål og ansættelsesforhold. Det sker til de arrangementer kredsen afholder over året, men fremfor alt i Faglig Klub på arbejdsstedet. Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og forbindelsesled til kredsen. 

Forretningsorden

Helsingør Lærerforening har en vejledende forretningsorden til klubarbejdet, men de enkelte Faglige klubber kan også selv fastsætte en forretningsorden, der dog skal godkendes af kredsen.

 


 

Uddrag af HLF's vedtægter: 

§ 13
Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer af fraktion 1 og 2 på de enkelte tjenestesteder en faglig klub (skoleklub) under Helsingør Lærerforening.

Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen.

Tillidsrepræsentanten eller kontaktpersonen jfr. § 12 er formand for klubben og forbindelsesled til kredsstyrelsen.

Valg af tillidsrepræsentant eller kontaktperson og stedfortræder sker i henhold til § 12.

stk. 2
Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Kontaktpersonen varetager forbindelsen med kredsstyrelsen.

stk. 3
Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen.

stk. 4
På kredsens budget afsættes hvert år et beløb til de faglige klubbers udgifter til småindkøb i forbindelse med afholdelse af møder. Beløbet udbetales efter regning fra kredsens kasserer.