HLF

Generalforsamlinger

Som en del af Danmarks Lærerforening er vi underlagt deres vedtægter, og dermed pligten til at indkalde til årlig generalforsamling. Generalforsamlingen er Helsingør Lærerforenings øverste myndighed.

På den ordinære generalforsamling, der afholdes årligt, fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der hvert andet år (i lige år) vælges medlemmer til kredsstyrelsen, som er det øverste organ mellem generalforsamlingerne. Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til kredsstyrelsen om dennes dispositioner i det forgangne år. Det er desuden på generalforsamlingen, at der fremlægges planer og træffes beslutninger og lægges budget for det kommende år.

Der kan desuden afholdes en ekstraordinær generalforsamling, såfremt visse betingelser er opfyldt – som regel kræver det et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne.

_________________________________________________________________________

Rammerne for Kredsene i Danmarks Lærerforening er beskrevet i vedtægternes § 10

Stk. 8. Enhver kreds skal minimum i lige år sammenkalde alle medlemmer til generalforsamling. På generalforsamlingen aflægges beretning, ligesom reviderede regnskaber forelægges til godkendelse. Såfremt en kreds ønsker kun at afholde generalforsamling i lige årstal, skal kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte en ændring af kredsens vedtægter.

Stk. 9. Kredsene ledes af styrelser, hvis medlemmer vælges for toårige perioder. Hovedstyrelsen skal holdes underrettet om navne og adresser på styrelsernes medlemmer. Formanden og kassereren i en kreds kan ikke være samme person. I vedtægterne for enhver kreds kan fastsættes regler om, at kredsstyrelsen tiltrædes med eller uden stemmeret af:

1. en af kredsstyrelsen blandt kredsens almindelige medlemmer udpeget kredskasserer,

2. tillidsrepræsentanterne/kontaktpersonerne, jf. §§ 11, 11 A og 11 B, eller en repræsentant for hver kommune i kredsen eller for hver af de kommuner i kredsen, der ikke er repræsenteret i kredsstyrelsen via valg på generalforsamlingen, som de almindelige medlemmer i kommunen vælger blandt tillidsrepræsentanterne / kontaktpersonerne eller blandt de almindelige medlemmer i kommunen, jf. § 10, stk. 3.

Stk. 10. Kredsene fastsætter selv deres vedtægter, jf. dog § 9, stk. 4, og § 10 A, stk. 3. Kredsenes vedtægter må ikke stride mod Danmarks Lærerforenings vedtægter. I øvrigt træffer en kreds bestemmelse om sine indre anliggender og fastsætter selv sit kredskontingent. Medlemmer, som af hovedstyrelsen er bevilget hel eller delvis kontingentfritagelse ef-ter vedtægternes § 8, stk. 6, er tilsvarende kontingentfri for kredskontingent.

Endvidere skal enhver kreds i sine vedtægter fastsætte, at der på hvert af kredsens tjenestesteder oprettes en faglig klub for tjenestestedets medlemmer i fraktionerne 1 og 2, jf. §§ 11 og 11 A. Formanden for den faglige klub er tillidsrepræsentanten / kontaktpersonen.

Foreningen kan lade foretage uanmeldt revision i kredsenes regnskaber.