Omsorgsdage

Baby3
Omsorgsdage - hvad har du ret til? og hvad har du pligt til..?

En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Den ansatte skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag tages hensyn til forholdene på tjenestestedet.

Hvis du ikke bruger dine omsorgsdage i løbet af året, bortfalder de ved årets udgang. Dog kan du overføre omsorgsdage, hvis du har været på barsel. Det gælder alle de dage, den ansatte har ret til - dvs også eventuelle omsorgsdage for søskende.

Omsorgsdage kan afholdes som hele dage, halve dage eller som timer. Aftal altid, i god tid, med din ledelse, hvordan du ønsker at bruge evt omsorgsdage.