LØN & VILKÅR Arbejdstid

Administrationsgrundlag 2016-2017

Han4
Efter en længere møderække og gode konstruktive drøftelser mellem Helsingør kommune, repræsenteret ved Centerchef for DS, Rikke Reiter, og skoleleder på Hellebækskolen, Karl Sinding, og Helsingør Lærerforening, er vi endelig kommet i mål med en revideret og forhåbentlig forbedret version af administrationsgrundlaget for fleksibel arbejdstilrettelæggelse for lærere og børnehaveklasseledere i Helsingør Kommunes skoler. Grundlaget virker fra 1.august 2016.

Administrationsgrundlaget - historisk

I skoleåret 2014-2015 havde lærerne fast tilstedeværelse og en lederstyret pulje. De rigide rammer gav ikke lærerne bedre muligheder for samarbejde, hverken internt lærerne imellem eller eksternt i samarbejde med andre faggrupper eller interessenter. Forberedelsen svandt ind til en rest i forhold til de øvrige opgaver og den fastlagte forberedelsestid kunne helt forsvinde, hvis der skulle foregå noget andet i det planlagte tidsrum. Blandt andet de 35 timers tilstedeværelse var med til, at fleksibiliteten i arbejdstidstilrettelæggelsen forsvandt. Dette krav blev opgivet med administrationsgrundlaget 2015, men betød hverken færre opgaver eller sikring af tid til bestemte opgaver.

Sidste år var det væsentligt at sikre fokus på 4 kerneområder.

  • Mere fleksibilitet
  • Dialog om opgaveoversigten
  • Definere antallet og placering af arbejdsdage
  • Opfølgning og implementering af administrationsgrundlaget

De erfaringer vi har gjort os i år med administrationsgrundlaget har kaldet på forandringer på flere områder. Vi har formået at opnå præcisering på følgende områder.

Forandringer

Det stod fra start klart at det var påkrævet at præcisere af hvordan vi agerer i forhold til at sikre en korrekt opgørelse af den præsterede arbejdstid. Det har resulteret i at følgende afsnit er blevet tilføjet administrationsgrundlaget:

Opgørelse af arbejdstiden

 Parterne er enige om følgende rammer:

  • Ved fratrædelse – Arbejdstiden gøres op og afregnes.
  • Ved skoleskift internt i kommunen – Den præsterede arbejdstid gøres op (leder og medarbejder i fællesskab), og medarbejderen fortsætter med det over/underskud, der nu engang er præsteret. Den nye skole får medarbejderen ”som beset”. Det skal dermed individuelt aftales hvordan eventuel overskydende tid afregnes (om det udbetales eller afspadseres).
  • Ved ændring i opgaver over året - Den udleverede opgaveoversigt, er at anse for at være en opgørelse af arbejdstiden. Det er væsentligt for parterne at understrege, at det er lederens ansvar at sikre, at der har været reel dialog om de tildelte opgaver og deres prioritering (jf. bilag 2) ved årets start med medarbejderen. Sker der væsentlige ændringer (fx at lærere får tillagt mere undervisning) i løbet af året, er det forventningen, at der både er reel dialog om og tilretning af den eksisterende opgaveoversigt med det aftalte, i forhold til de nye vilkår. Det er igen forventningen, at der gøres brug af bilag 2. Der skal udleveres en ny opgaveoversigt, med de ændrede opgaver og vilkår. Det skal til enhver tid være muligt, at få udleveret sin gældende opgaveoversigt.

 

Implementering af administrationsgrundlaget

Tilstedeværelse

Da administrationsgrundlaget det seneste år har været udmøntet forskelligt på skolerne, blandt andet i forhold til lærernes tilstedeværelse, er en drøftelse af administrationsgrundlaget på skolerne nødvendig. Tillidsrepræsentanten(-erne) inddrages i drøftelsen af fortolkningen af administrationsgrundlaget, og præsenterer den lokale udmøntning for lærerne sammen med ledelsen.

Det er forventningen at dette er afklaret inden det kommende skoleår, så lærerne ikke er i tvivl om hvordan arbejdstiden i skoleåret 2016/2017 skal administreres på deres arbejdsplads.

Det betyder at I har travlt på skolerne, da mødet skal være på plads inden næste skoleår. Vi ønsker god arbejdslyst herfra!

Endelig har der været dialog om muligheden for at indgå et fælles kommunalt løntillæg. Disse forhandlinger er endnu ikke endeligt afsluttet, men forventes genoptaget efter sommer.