HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020

Fane Dlf
Generalforsamlingen afholdes mandag 22.juni 2020 kl.19 på Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten.

Generalforsamling 2020

HELSINGØR LÆRERFORENING INVITERER TIL GENERALFORSAMLING 2020


Helsingør Lærerforening inviterer til ordinær generalforsamling på Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten, mandag d.22.juni 2020 kl.19.

Af hensyn til kredsens mulighed for at afvikle så sikker og sundhedsfagligt forsvarlig en generalforsamling som muligt, bedes du tilmelde dig på 035@dlf.org senest 19.juni. Har du tilmeldt dig til generalforsamlingen tidligere i år, og fortsat gerne vil deltage, bedes du gentilmelde dig.

Der vil være tapas og vin/øl/vand efter generalforsamlingen.

Endelige dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  • KS foreslår Mette Sigfusson, DLF
 2. Valg af referent
  • KS foreslår Brigitte Clausen
 3. Beretning
  • Skriftlig beretning ved afgået formand Vera Sandby Hansen
  • Kort mundtlig beretning ved konstitueret formand Merete Svalgaard Knuhtsen
 4. Regnskab
  • Regnskabet er fremlagt i skriftlig form og foreslås ikke yderligere behandlet
 5. Indkomne forslag*
  • KS foreslår, at Medlemskurset 2020 udskydes til 2021
 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår - Der vil blive fremlagt et korrigeret budget for 2020. Desuden foreslår kredsstyrelsen, at kontingentet fortsætter uændret.
 7. Valg, jf.§9  - se nedenfor
 8. Evt.

VALGET (pkt.7) OMFATTER 

 • Formand (tillige valgt somkongresdelegeret)
 • Kasserer (der også er kredsstyrelsesmedlem)
 • 4 medlemmer til kredsstyrelsen
 • 1 kongresdelegeret (vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer)
 • 2 suppleanter for de kongresdelegerede (vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer)
 • 3 suppleanter til kredsstyrelsen
 • 2 kritiske revisorer
 • 1 revisorsuppleant

Endelig dagsorden og en oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår er bekendgjort på kredsens hjemmeside. Alle øvrige bilag vil blive lagt på hjemmesiden løbende, efterhånden som materialet bliver færdiggjort.

*Sidst frist for indgivelse af forslag til dagsorden er 12.juni 2020 kl.12. Forslaget bedes fremsendt til konstitueret formand Merete Svalgaard Knuhtsen på mskn@dlf.org

Vel mødt!