HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes torsdag 28.marts 2019 i Borupgårdskolens kantine, Smakkevej 2, 3070 Snekkersten

Generalforsamling 2019

HELSINGØR LÆRERFORENING INVITERER TIL GENERALFORSAMLING 2019


Helsingør Lærerforening generalforsamling kl.17.00-19.00

I kantinen på Snekkersten skole afd. Borupgård, torsdag d.28.marts.

Tilmelding til efterfølgende spisning på 035@dlf.org senest 25.marts

Endelige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag - ingen indkomne*
  6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
  7. Evt.

Endelig dagsorden og en oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres ved opslag på kredsens hjemmeside senest fem dage før generalforsamlingen, dvs senest 23.marts 2019. Alle bilag vil blive lagt på hjemmesiden løbende, efterhånden som materialet bliver færdiggjort.

*Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes, dvs 15.marts 2019. Der er ikke indkommet forslag til dagsordenen.

Vel mødt!


 

Referat

Referat af Generalforsamlingen i kreds 035

Torsdag d. 28.3.2019

 

1. Valg af dirigent

Dirigent:  Andreas Bang

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

 

2. Valg af referent

Referent: BC

Stemmetællere vælges, hvis der bliver behov for det.

 

3. Beretning v/ formand Vera Sandby Hansen

Formandens mundtlige beretning er vedhæftet. Bilag 1.

Herefter fulgte en debat om blandt andet lærere med særlige kvalifikationer og om fravær af den pædagogisk udvikling på skolerne.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

4. Regnskab v/ kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Kassereren redegjorde for regnskabet 2018. Regnskabet ligger på hjemmesiden. Regnskabet blev enstemmigt godkendt og dirigenten erklærede decharges for Kredsstyrelsen.

 

5. Indkomne forslag - ingen

 

6. Budget og fastsættelse af kontingent v/ Merete Svalgaard Knuhtsen

Kontingent for det kommende kalenderår fastholdes. Kassereren redegjorde for budget 2019. Budgettet ligger på hjemmesiden. 

Budgettet og fastholdelse af kontingent blev enstemmigt vedtaget.

 

7. Evt.

Vera:  En stor tak til Andreas Bang for stor støtte og hjælp igennem årene.

Andreas takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20:30