HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2023

Hlf
Generalforsamlingen afholdes tirsdag 14. marts 2023 kl.17-21 på Kadetten, Kronborg 10a, 3000 Helsingør. Tilmelding til spisning på 035@dlf.org senest 10.marts.

Helsingør Lærerforening inviterer alle medlemmer til ordinær generalforsamling.

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag 

6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 

7. Valg, jf.§9  

8. Evt.

 Referat af Generalforsamlingen i Helsingør Lærerforening

Tirsdag d. 14. marts. 2023 

 

1.Valg af dirigent

KS foreslog Regitze Flannov, som blev valgt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Kredsstyrelsens retningslinjer for forretningsorden følges.

 

2.Valg af referent

KS foreslog Brigitte Clausen, Hellebækskolen, som blev valgt.

 

3. Beretning

Skriftlig beretning v/ forperson Merete Svalgaard Knuhtsen.

Beretningen ligger på hjemmesiden.

 

Mundtlig beretning v/ forperson Merete Svalgaard Knuhtsen:

OK24

Vi går ind i et overenskomst år. Processen er skubbet i gang af DLF. Der har været drøftelser på Kredskontoret for medlemmerne.

Disse tre punkter fyldte mest i drøftelserne: Inklusion, fastholdelse og kompetenceudvikling.

Derudover er der andre vigtige emner bl.a pension, barsel, løn, arbejdstid mv.

Medlemmerne skal stemme om resultatet af forhandlingerne her i foråret. Hele processen skal være afsluttet 1. april.

Et bud er at OK24 kommer til at handle om løn og pension, bl.a set i lyset af andre overenskomstforhandlinger, der foregår lige nu.

Hvilke aktiviteter har Kredsen i støbeskeen lige nu i forbindelse med OK24?

3. maj er der TR-kursus om OK24 med Morten Refskov.

10. maj er der medlemsmøde om OK24.

Maj – sep: Kredsen arbejder med ’opstilling af krav’ frem mod kongres ’23. I denne periode vil vi afholde yderligere OK24 krav møde(r).

19.-21. september: Vedtager kongressen OK24 krav.

 

SOVS – Sammen om vores skole

Alle medarbejdere og elever er inddraget. Det samme gælder forældrene, kun  3% anslås at have deltaget.

Vi har et godt og tæt samarbejde med politikerne.

Politikerne er optaget af strukturen af skolerne.

Vi vil det gode arbejdsliv i skolen. Det er vores kerneopgave. Den vil vi gerne have at politikerne forholder sig til.

Kredsen opfordrer til, at I orienterer jer om vores politiske ståsted i vores Folkeskoleideal og vores Professionsideal. De ligger på hjemmesiden.

I den nyeste plan skal hele processen være færdig til december. Kredsen opfordrer til at I ude på skolerne har det på dagsordenen i oktober. 

 

A20

Inklusionsopgaven kommer fortsat til at fylde meget også i det nye år. Det bør være synligt i skoleplanen.

Vi er optaget af realiseringen af A20. Vi kommer til at arbejde med TR’s forudsætning for at udfylde deres rolle, brugen af aftalens elementer og indhold og aftalens synlighed.

 

GRØN KREDS

Vi har fået penge til at arbejde med lærernetværk om bæredygtighed i undervisningen. Sammen med Hellebækskolen og NGO virksomheden ’Strandet’ arbejder vi med at granulere genbrugsplastik til, at lave nye produkter ud af – bl.a. knapper, krus mm.

Den 25. april er der planlagt Strandrens 3 steder i kommunen for elever og lærere, samt et medlemsarrangement med oplæg, undervisning og workshop på Hellebækskolen om projektet.

Næstformanden deltager når to lærere fra Hellebækskolen skal holde oplæg om projektet på Big Bang konferencen i Odense d. 22.-23. marts.

Vi deltager på Folkemødet d. 15. juni på Bornholm med en debat om ’Bæredygtighed og praksisfaglighed i skolen’ og planlægger ligeledes et medlemskonference på Frederiksdal til februar.

 

Hovedbestyrelsesvalg

Der er valg til hovedbestyrelsen i år.

Det er vigtigt at have en dygtig kandidat tæt på, da det gør at medlemmernes stemme fra Helsingør bliver klarere. I dag har vi Regitze Flannov og Kredsstyrelsen støtter fortsat Regitzes kandidatur og genvalg. Regitze er forkvinde for Undervisningsudvalget, med i forretningsudvalget og derfor en del af ledelsen i DLF. Det synes vi, er en stor fordel for medlemmerne.

 

Spørgsmål til beretningen:

M (TI): I forbindelse med skolestrukturen. Hvor skal stregerne slås? Hvad mener Kredsen?

Merete: Det er op til politikerne. Vi hører, at forældrene er meget optaget af, at deres børn har en uddannet lærer. Vi henviser konsekvent til folkeskoleidealet og professionsidealet fra DLF.

P (RØ): Har DLF tænkt sig at arbejde for en 2-årig overenskomstperiode?

Merete: Det kan jeg ikke bestemme – men jeg kan tage det med videre og vende tilbage på det.

S (GR): Kan man forestille sig, at interessen for de streger, der skal sættes, er så lav, at man dropper det?

Merete: Historisk var de konservative ikke med til at vedtage den nuværende struktur. Det vil Borgmesteren ikke have siddende på sig. Så forventningen er at de holder fast. I øvrigt går C ind for skoler med 0.-9. klasse.

De mener, at der er for langt op til en skolebestyrelse på storskolerne. Vi mener der er langt til MED-udvalgene og der skal være synlig ledelse.

M (TI) Bliver det en dyrere løsning med ’små’ skoler?

Merete: Borgmesteren siger, at det i Holbæk Kommune har det kostet 3 mio. at rulle skolestrukturen tilbage. Vi tror ikke det er en realistisk pris, men det er den pris hun er villig til at give/ofre.

Jesper: Borgmesteren gik på valg på, at der skulle ryddes op i skolestrukturen. Det er lidt uklart præcis, hvad hun ønsker. Jeg tvivler på, at det kan gøres for 3 mio.

S (GR): Det fylder ikke så meget for mine medlemmer i forhold til om det hele skal rulles tilbage. De er mere optaget af et sammenhængende og ensartet skolevæsen i Helsingør Kommune.

P (GU): Der var stort set ikke nogen forældre til vores SOVS arrangement. Var det ’solgt’ godt nok til forældrene? Noget må have gået galt?

Merete: På RØ, hvor jeg er forældre, fik vi en besked på Aula, samt en reminder. Det var en udførlig beskrivelse af, hvad det gik ud på.

Men … der er undersøgelser, der viser, at det kun er omkring 15 % af forældrene, der jævnligt går på Aula og mere end 20 %, der aldrig er på Aula. Det betyder også, at vi hører fra en forældregruppe, og formentlig ikke et repræsentativt udsnit af forældrene. Det vil vi selvfølgelig være opmærksomme på fremad.

S (GR): I vores skolebestyrelse kommer der mange forslag om alt muligt. Skolebestyrelsesformandens opfattelse er, at forældre ikke kommer, med mindre det handler om dem selv. Forældrene spørger sig selv, hvad får jeg ud af det?

B (BO): Tak for medlemsarrangementerne.

Den skriftlige og den mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

4. Regnskab v/ Merete Svalgaard Knuhtsen

Merete Svalgaard Knuhtsen fremlagde regnskabet, da kasserer Susanne Lilleballe Bech har valgt at trække sig fra Kredsstyrelsesarbejdet.  

Regnskabet og beretningen ligger på hjemmesiden.

Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt. 

 

5. Indkomne forslag

KS foreslår følgende vedtægtsændringer

§9 - KS foreslår at antallet af kredsmedlemmer ændres fra 6 til 5 personer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

§10-14

-      §10 – tilføjes: Formandens honorar modsvarer altid en fuldtidsstilling uanset frikøb.

Fordi det er, hvad der i praksis altid er sket.

-      §11 - KS foreslår, at det kun er formanden, der vælges på GF. Resten af kredsstyrelsen konstituerer sig selv.

Fordi, så kredsens øvrige medlemmer sidestilles, når kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, pædagogisk ansvarlig og arbejdsmiljøansvarlig, med blik for de valgtes kompetencer.

Det er dermed kun kredsformanden, der vælges på generalforsamlingen, da det i DLF’s vedtægter præciseres at kredsformanden skal være kongresdelegeret og i øvrigt har en række opgaver.

-      §11 – tilføjelserne flyttes til §11 fra §9.

-      §13 – Præcisering: Forretningsorden for Faglig Klub vil fremgå af Kredsens hjemmeside.

Øvrige rettelser er redaktionelle.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende skoleår v/ forperson Merete Svalgaard Knuhtsen.

Kredsen foreslår uændret kontingent.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Spørgsmål til budgettet

B (BO) Vi har færre medlemmer, derfor falder vores indtægter. Hvilke indsatser gør kredsen?

Jesper/Merete: TR’erne bliver informeret, når der er nyansættelser og forsøger at få kollegerne til at melde sig ind i foreningen. Men det vil også hjælpe, hvis man som kollega tager snakken på lærerværelset om at være medlem.

Reklamér for vores medlemsarrangementer og køb kage, når der kommer et nyt medlem.

 

7. Valg jf. §9

Frafalder. Der er ingen kredsmedlemmer på valg.

 

8. Eventuelt

B (BO): I nogle bestyrelser er halvdelen af bestyrelsen på valg på skift, så hele bestyrelsen ikke bliver skiftet ud på én gang.

Merete: Vi følger DLF’s retningslinjer. Hvis vi skal have en anden vej kræver det en vedtægtsændring.

M (TI): Ville det være billigere, hvis HLF havde kredskontor på en skole?

Merete: Det kunne man godt. Det er der andre skoler, der gør. Vi ser dog også vores lejlighed som en investering.

Medlem fra salen: Tak til Merete og Christina fordi I deltager på Fraktion4s arrangementer. Og til TR’erne – husk at gøre en indsats for at fastholde de medlemmer, der går på pension. Der er udflugter og arrangementer, som man kan deltage i.

Dirigent Regitze Flannov afsluttede generalforsamlingen kl.19:30 og takkede de fremmødte for god ro og orden.