HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes tirsdag 5. marts 2024 kl.17-21 på Kadetten, Kronborg 10a, 3000 Helsingør. Tilmelding til spisning på 035@dlf.org senest 27. februar.

Helsingør Lærerforening inviterer alle medlemmer til ordinær generalforsamling. Se invitation her.

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag 

6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 

7. Valg, jf.§9 

8. Evt.

VALGET (pkt.7) OMFATTER 

 • Formand, som tillige er valgt som kongresdelegeret. Merete Svalgaard Knuhtsen genopstiller
 • 4 medlemmer til kredsstyrelsen - Jesper Petersen, Christina Gjerding, Mette Bayer og Charlotte Munk genopstiller.
 • 1 kongresdelegeret, der vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer
 • 2 suppleanter for de kongresdelegerede, der vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer
 • 3 suppleanter til kredsstyrelsen  (Anja Omgaard Rasmussen, Jesper Fischer-Møller, Birgitte Reindel opstiller)
 • 2 kritiske revisorer (Helle Schackinger og Micael Witt opstiller)
 • 1 revisorsuppleant (Morten Bruun opstiller)

 

Referat

Referat af Generalforsamlingen i Helsingør Lærerforening

Tirsdag d. 5. marts 2024

1.Valg af dirigent

KS foreslog Regitze Flannov, som blev valgt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Kredsstyrelsens retningslinjer for forretningsorden følges.

 

2.Valg af referent

KS foreslog Brigitte Clausen, Hellebækskolen, som blev valgt.

 

3. Beretning

Skriftlig beretning v/ forperson Merete Svalgaard Knuhtsen.

Beretningen ligger på hjemmesiden.

Arbejdsmiljøberetning, pædagogisk beretning samt TR-beretning ligger ligeledes på hjemmesiden.

 

Mundtlig beretning v/ forperson Merete Svalgaard Knuhtsen:

 

DLF 150 år

DLF fylder 150 år i år – HLF fylder 125 år. Det markeres i løbet af året.

På kongressen har man besluttet 5 strategiske målsætninger, som vi også arbejder med i HLF.

 

Arbejdsmiljø og SOVS

Alle børn starter i eget skoledistrikt 1. maj. Vi er i tæt dialog med kommunen i forhold til ressourcer og arbejdsmiljøet for de børnehaveklasseledere, der om lidt skal modtage alle børn. Vi har indkaldt børnehaveklasseledere og TR til møde d. 2.april.

I forhold til Helsingør kommunes skole- og fritidspolitik taler vi ud fra Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal og principprogram.

Vi har et godt og tæt samarbejde med politikerne. Vi har for nyligt haft møde med politikerne og vores TR-er på kredskontoret.

Vi er stadig ikke i mål mht. SOVS og den nye skolestruktur. Forslagene kommer til høring fra 4.4 – 1.5. Beslutning tages 27. maj.

 

Forberedt til fremtiden ll

 

Fra OK24 mod OK26

Der blev indgået forlig i går. Kredsen bliver orienteret i morgen. Vi holder et medlemsmøde, når vi ved mere, forud for urafstemningen. Den nye overenskomst træder i kraft 1.4.

Det er kun en 2-årig overenskomstaftale – så allerede til efteråret går vi i gang med OK26. Til OK26 har vi opmærksomhed på arbejdstid, livsfaser, løn, seniorvilkår, lærerstartsordninger.

 

FH og øvrige organisationer

Vi arbejder sammen med andre faggrupper og organisationer, for så står vi stærkere.

Til maj er vi en del af et projekt om ’Det gode børneliv i Helsingør Kommune’.

Grøn Kreds

Vi har holdt flere kurser om bæredygtighed, både i form af kurser til Nr. Vorupør, medlemskursus på Frederiksdal mm.

 

Spørgsmål til beretningen:

Medlem (GU)Hvem er i styregruppen i forbindelse med SOVS?

MS: Styregruppen består af borgmesteren, kommunaldirektøren og børne- ungeudvalget. Tidsplanen er meget stram.

JP: Dagsordnen fra 2021 har ændret sig fra skolestruktur til snakken om inklusion

Medlem(?) Dialogforum/arbejdsgruppe bedre psykiatri.

Alle hiver sig i håret over beslutningen om at alle børn starter i almen 1.5.

Oplæg og vision er godt – men problemet er, kommunen er presset på økonomi. For mig at se er løbet kørt og det gælder om at få minimeret skaderne. Mange forældre er fortvivlet.

Medlem (GU)

Vi har haft J-klasser, specialtilbud til børn. Det er en mindre tilbud i det store tilbud, som er godt.

MS:

Der er et politisk lag, der gerne vil være med til at beslutte skolestrukturen. Vi har også et center, der har forhalet processen.

Imens er dagsordenen blevet ændret med fokus på specialundervisning og mindre segregering.

JP:

Jeg tror, det kommer til at gå stærkt, bl.a. fordi vi har fået ny kommunaldirektør og ny børne- ungedirektør. De lytter til HLF.

Medlem (Tibberup):

Kortere skoledag – gælder det kun de små klasser?

MS:

Det ligger i regeringens skoleudspil. Mit bud er, at vores kommunaldirektør vil prøve at arbejde den vej.

I Helsingør kommune har vi allerede lavet UUV om til to-lærer ordninger og kortere skoledage i vid udstrækning.

Medlem (SiB)

Nogle af vores UUV timer er brugt til ordblindeundervisning.

MS

De er desperate og er kreative for at finde løsninger.

Vi siger til alle forhandlinger, at vi ønsker at børnehaveklasselederne ikke skal undervise mere end lærerne.

Medlem

Det er et problem, at vi kæmper om de samme penge på børneområdet. Det er et politisk problem. Vi må ikke komme i konflikt med hinanden.

Den skriftlige og den mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

4. Regnskab v/ kasserer Christina Gjerding.

Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt. Regnskabet og beretningen ligger på hjemmesiden.

Birgitte Reindal (BO):

Fedt, at I laver så mange medlemsarrangementer.

 

5. Indkomne forslag

KS foreslår vedtægtsændringer af Særlig fond.

§14 stk. 2, 3, 4 ny, 5 ny, 6.

Øvrige rettelser er redaktionelle.

Ændringsforslaget fremgår af bilag til dagsordenen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende skoleår v/

kasserer Christina Gjerding.

Vi afsætter 75.000 kr. i budgettet til kommende medlemsarrangementer:

-      Kræs

-      Kronborgstafet

-      HLF 125 år

-      DLF 150 år

-      Svampetur

-      Løntjek

Vi budgetterer med et lille underskud på 15.000 kr. men håber, at det går i nul.

Vi har færre medlemmer, som betyder færre medlemsindtægter.

Skolerne er blevet bedre til at søge AKUT-midler, fx når TR er på kursus, hvilket øger vores udgifter.

Lønudgifter til frikøb af kredsmedlemmer stiger pga. generelle lønstigninger.

Derfor foreslår kredsen en månedlig kontingentforøgelse pr. 1.8. som følger en procentdel af grundlønstrin 31. På nuværende tidspunkt udgør stigningerne:

Fraktion 1+2: 30 kr.

Fraktion 4: 7 kr.

Fraktion 6: 1 kr.

Vi ligger pt. i den lave ende i forhold til kontingentstørrelsen. Efter en kontingentforøgelse ligger vi som gennemsnittet for Nordsjællands kredse.

Budgettet ligger på hjemmesiden.

Forslaget om kontingentforøgelse og budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Spørgsmål til budgettet

Jesper(D-klasser):

Betaler kommunen frikøb for formanden?

MS:

Helsingør kommune betaler en del af min stilling.

Hvad er organisationsprocenten i HLF?

MS: 91%

 

7. Valg jf. §9

Valget omfatter:

 • Formand, som tillige er valgt som kongresdelegeret Merete Svalgaard Knuhtsen genopstiller.

Merete blev valgt.

 • 4 medlemmer til kredsstyrelsen. Nuværende medlemmer:

Jesper Petersen, Rønnebær Allé

Christina Gjerding, Skolerne i Snekkersten

Mette Bayer, Hellebækskolen

Charlotte Munk, Nordvestskolen

Alle 4 genopstiller.

Alle 4 blev genvalgt.

 • 1 kongresdelegeret, der vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer. Kredsen foreslår Jesper Petersen

Jesper blev valgt.

 • 2 suppleanter for de kongresdelegerede, der vælges blandt de valgte kredsbestyrelsesmedlemmer.

Kredsen foreslår:

 1. suppleant: Christina Gjerding
 2. suppleant: Charlotte Munk

Begge blev valgt.

 3 suppleanter til kredsstyrelsen:

Følgende opstiller:

 1. suppleant Jesper Fischer-Møller
 2. suppleant Birgitte Reindel
 3. suppleant Anja Omgaard Rasmussen

Alle 3 blev valgt

 • 2 kritiske revisorer: Helle Schackinger og Micael Witt opstiller.

Begge blev valgt

 • 1 revisorsuppleant: Morten Bruun opstiller.

Morten blev valgt.

 

8. Eventuelt

Dirigent Regitze Flanov afsluttede generalforsamlingen kl.19:01 og takkede for god ro og orden.